A A A
drukuj

Pomyliłeś numer konta? Działaj szybko!

Data publikacji: 2013.07.30 godz. 13:13

Opracowanie własne
OCENA
4,0/5

Na papierowym blankiecie lub w formularzu na stronie internetowej wpisujesz numer konta odbiorcy, wpłacasz pieniądze w okienku lub zatwierdzasz przelew – i myślisz: „Zapłacone!”… Wszystko jest OK – do czasu, gdy nie zorientujesz się, że numer konta, który wpisałeś, jest zły. To może być tylko jedna cyferka!

Pół biedy, gdy rachunek o takim numerze, który wpisałeś, nie istnieje. Wtedy nie będzie się zgadzała suma kontrolna (dwie pierwsze cyfry każdego numeru rachunku) i powinny zadziałać bankowe systemy zabezpieczające. Pieniądze powinny szybko wrócić na konto nadawcy.

Gorzej, jeśli rachunek o podanym numerze istnieje. Wysłana kwota zostanie na nim zaksięgowana – no bo niby wszystko się zgadza… Bądźmy szczerzy: banki często nie sprawdzają danych personalnych odbiorców przelewanych kwot. Najważniejszy jest dla nich numer konta i tylko według niego księgują przelewane kwoty.

Czas, w którym zauważysz swoją pomyłkę, odgrywa tutaj kluczową rolę. Może to nastąpić zaraz po wysłaniu przelewu (bo np. jeszcze raz sprawdziłeś wpisany numer), albo dopiero wówczas, gdy kontrahent lub bank upomną się o swoje pieniądze, które już dawno powinny otrzymać.

Jeśli pieniądze jeszcze nie wyszły z Twojego banku, wystarczy zadzwonić na jego infolinię i spróbować anulować transakcję. Bank powinien to uwzględnić.

Trudniej będzie w sytuacji, gdy pieniądze znajdują się już na cudzym koncie. Wtedy konieczne będzie złożenie w Twoim banku reklamacji. Jeśli zostanie uwzględniona, to w porządku. Jeżeli nie, a przedmiotem sporu jest kwota nie większa niż 8 tys. zł, ze sprawą można zwrócić się do arbitra bankowego działającego przy Związku Banków Polskich. Artykuł o jego działalności znajduje się tutaj: www.finansomania.net/banki/na-klopoty-arbiter-bankowy

Odzyskanie pieniędzy zależy jednak także od dobrej woli ich odbiorcy. Jeżeli znamy jego personalia (gdy jest to osoba fizyczna) i adres, albo nazwę firmy (wtedy adres pewnie da się znaleźć w internecie), można go „zdopingować” do ich zwrotu, wysyłając do niego pisemne wezwanie o zwrot pieniędzy. W piśmie tym należy powołać się na przepisy Kodeksu cywilnego, dokładniej – na jego art. 405–410. Art. 405 Kodeksu cywilnego mówi, że każdy, „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.” Z kolei o tym, że przelane omyłkowo na cudze konto pieniądze są świadczeniem nienależnym, mówi wprost art. 410 par. 2: „Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.” (ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

W piśmie tym trzeba także wyznaczyć termin zwrotu kwoty przelanej na zły numer konta oraz przedstawić sankcje za niedotrzymanie tego terminu. Mogą to być naliczone odsetki zawłokę albo informacja o zamiarze skierowania sprawy do sądu. Pismo trzeba napisać w dwóch egzemplarzach (w dobie komputerów to nie problem; można też zrobić kserokopię oryginału) i podpisać. Jedno pismo (lub kopię) należy zachować w swoich aktach, drugie wysłać do odbiorcy omyłkowo przelanych pieniędzy. Obowiązkowo listem poleconym, dodatkowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (by mieć pewność, że trafiło do adresata i on je odebrał). Takie potwierdzenie będzie podstawą wyliczenia odsetek za zwłokę w zwrocie pieniędzy, lub – jeżeli sprawa trafi do sądu – kolejnym dowodem.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »