« powrót do porównywarki zamów on-line

Bank Ochrony Środowiska Kredyt hipoteczny standardowy

Bank Ochrony Środowiska - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 3,99% PLN Stawka bazowa: 1,79% Marża: 2,20%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: Brak informacji ze strony banku
Przykład reprezentatywny: Wskazane parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez banki i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Konsolidacja
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 85%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 70 lat
Uwagi do okresu kredytowania: 70 lat , chyba, że Klient wykupi ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
podwyższenie marży do czasu ustanowienia prawomocnego wpisu hipotecznego o 1,00pp.
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: obligatoryjne
podwyższona marża o 0.6% do momentu wniesienia wymaganego wkładu własnego
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: obligatoryjne
ubezpieczenie Klienta lub przez bank: 0,095% od wartości nieruchomości (zakup i ubezpieczanie przez 36 miesięcy obniża marże o 0,1%)
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
Tak oferowane przez Bank lub cesja z polisy ubezpieczenia indywidualanego nieruchomości Kredytobiorcy
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 2%
2% (min. 300 zł)
Wycena nieruchomości: 550 PLN
Ubezpieczenie pomostowe: 1%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0,6%
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: 0
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 0%-2%
2% min. 500 zł w ciągu pierwszych 5 lat. Po 5 latach opłata nie jest pobierana.
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0%-2%
2% min. 500 zł w ciągu pierwszych 5 lat. Po 5 latach opłata nie jest pobierana.
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: 0 PLN
Przewalutowanie - koszty: przewalutowanie z PLN na walutę - 1% min. 100 zł przewalutowanie z waluty na PLN - 0%
Zabezpieczenia
Docelowe: hipoteka na nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości oferowane przez Banku lub cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych, weksle in blanco
Przejściowe: Pomostowe zabezpieczenie spłaty kredytu może stanowić:
1) hipoteka na nieruchomości mieszkalnej innej niż kredytowana pod warunkiem, że kwota kredytu nie przekracza 80% wartości rynkowej nieruchomości, i/lub
2) zastaw rejestrowy na wierzytelności z rachunku bankowego Kredytobiorcy wraz z pełnomocnictwem i blokadą środków na rachunku do wysokości:
  • 110% zabezpieczanej kwoty – gdy waluta kredytu jest taka sama jak waluta środków pieniężnych,
  • 135% zabezpieczanej kwoty – gdy waluta kredytu jest inna niż waluta środków pieniężnych ,

i/lub
3) kaucja w postaci środków pieniężnych na rachunku Banku do wysokości:
  • 110% zabezpieczanej kwoty – gdy waluta kredytu jest taka sama jak waluta środków pieniężnych,
  • 135% zabezpieczanej kwoty – gdy waluta kredytu jest inna niż waluta środków pieniężnych ,

i/lub
4) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę z klauzulą „bez protestu”. Do dnia, w którym uprawomocnił się wpis hipoteki na rzecz Banku do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu Bank podwyższa marżę o 1,0 p.p. W terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Kredytobiorcę do Banku odpisu z księgi wieczystej nieruchomości z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku oraz ustanowienia pozostałych docelowych zabezpieczeń spłaty kredytu, Bank dokonuje korekty/zwrotu odsetek naliczonych/pobranych za okres liczony od dnia następującego po dniu w którym postanowienie o wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stało się prawomocne. Weksel staje się docelowym zabezpieczeniem spłaty kredytu. W takim przypadku Bank obejmuje kredyt ubezpieczeniem pomostowym w towarzystwie współpracującym z Bankiem. Kredytobiorca w umowie kredytu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia przez Bank.

W przypadku, gdy LTV przekracza dopuszczalne wartości określone w parametrze Kwota kredytu lub wkład własny Kredytobiorcy jest niższy od minimalnego wymaganego wkładu własnego, Bank przyjmuje dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu w formie:
1) zastawu rejestrowego na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP wraz z pełnomocnictwem i blokadą środków na rachunku do wysokości:
  • 110% zabezpieczanej kwoty – gdy waluta kredytu jest taka sama jak waluta środków pieniężnych,
  • 135% zabezpieczanej kwoty – gdy waluta kredytu jest inna niż waluta środków pieniężnych ,

i/lub
2) blokady środków na rachunku bankowym do wysokości:
  • 110% zabezpieczanej kwoty – gdy waluta kredytu jest taka sama jak waluta środków pieniężnych,
  • 135% zabezpieczanej kwoty – gdy waluta kredytu jest inna niż waluta środków pieniężnych ,

i/lub
3) ubezpieczenie przez Bank brakującego wkładu własnego Kredytobiorcy w towarzystwie ubezpieczeniowym współpracującym z Bankiem. W takim przypadku marża kredytu podwyższana o 0,6p.p.
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy): cel mieszkaniowy, spłatę kredytów mieszkaniowych o ile cele mieszkaniowe stanowią 50% kwoty kredytu.
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): Klienci wnioskując o kredyt hipoteczny w BOS S.A.
Ogólne informacje
Nie przejmuj się, jeśli brak Ci pieniędzy na Twoje wymarzone mieszkanie lub dom. Wybierz kredyt hipoteczny z możliwością finansowania nieruchomości aż do 85% jej wartości. Warunkiem skorzystania z oferty jest ustanowienie dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, np. ubezpieczenia brakującego wkładu własnego

Oferta dla Klientów, którzy założą konto osobiste i przez cały okres umowy będą przelewać na konto swoje wynagrodzenie.