Regulamin serwisu eBroker.pl

Rozdział I. Wprowadzenie

 1. Właścicielem serwisu: eBroker.pl jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, i adresie do korespondencji: e-mail: office@eBroker.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki nieodpłatnego i płatnego korzystania z usług oferowanych przez serwis - eBroker.pl
 3. Serwis jest porównywarką finansową wraz stronami i podstronami tematycznymi służącymi do prezentacji, opisu wraz z komentarzami, wyszukiwania i porównywania ofert instytucji finansowych ( banków i doradców finansowych ) w grupach produktów - kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki, banki, ubezpieczenia, finanse wraz z poszczególnymi kategoriami i podkategoriami.
  1. Porównanie odbywa na podstawie wprowadzonych zindywidualizowanych danych użytkownika dotyczących danej usługi.
  2. W porównywarce finansowej użytkownik po naciśnięcie przycisku "Oblicz" otrzymuje ranking ofert według przyjętego parametru takiego jak: rating, rata, suma, oprocentowanie, spread, opinie użytkowników, okres spłaty, RRSO, prowizji, rodzaj leasingowanego środka trwałego, okres leasingowania, wartość min., waluta, opłata wstępna itp.
  3. Zakładka "opinie & oceny" - zawiera - oceny poszczególnych banków przez użytkowników oraz forum dyskusyjne pod nazwą "dyskusje"
  4. W części serwisu w którym zostały umieszczone podstrony - "informacja o nas" ( informacje o firmie Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. właścicielu serwisu ) "regulamin" ( metodologia, regulamin), "polityka poufności" (polityką poufności), w części zawierającej "kontakt" ( dane kontaktowe firmy Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. wraz z adresem i adresem poczty elektronicznej) "system partnerski" - narzędzie umożliwiające współpracę Partnerom serwisu eBroker.pl
  5. Newsletter - możliwość otrzymywania artykułów oraz publikacji w formie newslettera po wcześniejszym zalogowaniu
 4. Dane i informacje do aktualizacji serwisu eBroker.pl pochodzą z materiałów i informacji pozyskiwanych ze źródeł publicznych oraz bezpośrednio od instytucji finansowych. Dane te są na bieżąco weryfikowane i wprowadzane do systemu w celu aktualizacji. Okresowo dane te podlegają weryfikacji przez poszczególne banki i inne instytucje finansowe. Aktualizacja tych danych w serwisie odbywa w sposób bezpośredni i codziennie.
 5. Informacje dotyczące oferty zawartej w serwisie eBroker.pl dotyczą danych subiektywnie wybranych przez pracowników Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. a w szczególności grup produktów finansowych oferowanych na rynku polskim oraz ofert poszczególnych banków i instytucji finansowych które w ocenie firmy Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. są reprezentatywne, aktualne i wiarygodne.
 6. Spółka nie wyklucza możliwości udostępnienia przez poszczególne banki oferty produktów nie występujących w ofercie serwisu - eBroker.pl
 7. Spółka poprzez prowadzenie Serwisu świadczy usługi głównie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2013 r. , poz.1422., co nie wyklucza jednak korzystania z Usług przez innych Użytkowników.

Rozdział II. Zakres i forma oferty

Zakres i forma oferty obejmuje:

 1. Pośrednictwo w zakresie promocji ofert handlowych i zawierania umów kredytowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych w sposób bezpośredni z daną instytucją finansową lub przy pomocy firm doradztwa finansowego lub innych podmiotów świadczących usługi będące w ofercie serwisu: eBroker.pl
 2. Udostępnienie możliwości prezentacji i porównania ofert instytucji finansowych według przyjętej metodologii
 3. Udostępnienie kalkulatorów i innych narzędzi serwisu umożliwiających obliczanie, porównywanie i wyliczanie wskaźników finansowych przez użytkowników.
 4. Prezentacja ofert z możliwością wysłania formularza kontaktowego w celu kontaktu pracowników lub doradców danej instytucji finansowej oraz prezentacji artykułów, blogów, raportów i innych informacji użytecznych dla Użytkowników portalu.
 5. Działania marketingowe związane z promowaniem i reklamowaniem poszczególnych ofert i produktów banków lub innych instytucji finansowych.
 6. Wysyłka newsletterów.

Rozdział III. Zasady świadczenia usług

 1. Żeby korzystać z serwisu: eBroker.pl jest wymagane:
  1. Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
  2. Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).
 2. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze nie zgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę. W przypadku wykrycia przez Spółkę Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. wiadomości i informacji noszących znamiona bezprawnych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.

Rozdział IV. Zawieranie i rozwiązywanie umów

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i rozwiązywania umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Korzystanie z serwisu eBroker.pl nie wymaga zawarcia umowy ze spółką Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Dostęp do informacji i poszczególnych części operacyjnych serwisu który nie wymaga zalogowania jest anonimowy.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z zamieszczonego na stronach Portalu kalkulatorów lub innych narzędzi do porównywania i zestawiania ofert jest anonimowa i nie wymaga uprzedniego zawarcia umowy ze Spółką. Kalkulatory i inne narzędzia do porównywania i zestawiania ofert zostały opracowane w oparciu o autorskie rozwiązania firmy Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. i pozwalają Użytkownikowi na uzyskanie informacji dotyczących prognozowanej zdolności kredytowej i innych informacji niezbędnych do weryfikacji oferty finansowej. Informacje o których mowa powyżej nie jest tożsama z oceną dokonywaną przez poszczególne Banki lub Towarzystwa Ubezpieczeniowe i może się od niej różnić.
 4. Wypełnienie formularza kontaktowego i przesłanie go do banku, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy pośredniczącej lub doradcy finansowego nie jest równoznaczne z zawarciem umowy i nie wymaga zastosowania przepisów kodeksu cywilnego. Kontakt oraz spotkanie z doradca finansowym jest bezpłatne i z tego tytułu użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowy kosztów. Nie zobowiązuje go to również do zawarcia umowy.
 5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zwróci się do administratora portalu o usunięcie jego danych kontaktowych.
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW Serwisu pod adresem http://eBroker.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Rozdział V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki w postaci elektronicznej na adres: office@eBroker.pl
 2. Spółka rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika w formie pisemnej.
 3. Po rozpatrzeniu reklamacji Spółka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Rozdział VI. Partnerzy

 1. Spółka publikuje w Portalu znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką ("Partnerzy"), które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Spółki, za pośrednictwem Portalu.
 4. Świadczenie przez Spółkę usług pośrednictwa oraz udostępnianie informacji handlowych Partnerów Spółki, jak również świadczenie innych usług marketingowych następuje po zawarciu przez Spółkę umowy z Partnerem.

Rozdział VII. Ochrona danych osobowych

 1. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa o ochronie danych"), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług ("Dane"). W celu realizacji Ustawy o ochronie danych Spółka dokonała zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane Użytkownika przekazywane Spółce za pomocą Portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.
 3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:
  - przetwarzanie danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celu przekazania danych niezbędnych do realizacji usługi, instytucjom rynku finansowego, dopuszczonym do obrotu na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz współpracującym ze Spółką, a także w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki (obligatoryjnie),
  - przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Spółkę i jej Partnerów; na potrzeby świadczenia Usług przez Spółkę. Pod pojęciem "raportów, rankingów, artykułów, newsletterów" należy rozumieć również wszelkie materiały marketingowe Spółki i jej Partnerów przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie).
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych. Spółka realizuje wymaganą przepisami prawa politykę prywatności, która została uregulowana w odrębnym dokumencie publikowanym w Portalu.

Rozdział VIII. Prawa autorskie

 1. Udostępniana Użytkownikom Porównywarka finansowa wraz z serwisem eBroker.pl funkcjonuje w oparciu o opracowany przez Spółkę autorski i subiektywny system wyszukiwania, umieszczania i porównywania produktów bankowych i finansowych. Zarówno Porównywarka finansowa, jak i wygenerowane za jej pomocą informacje dotyczące ofert banków, inne materiały dostępne w Portalu, w szczególności wszelkie materiały pisemne, raporty, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, oraz udostępnione w Portalu narzędzia, w szczególności kalkulator zdolności kredytowej, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Informacje generowane przez serwis eBroker.pl oraz wszelkie materiały, informacje oraz narzędzia dostępne w Portalu mogą być przez Użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.
 3. Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 2 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, sprzedaż, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób niż wskazany powyżej, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony Spółki, w zakresie określonym przez Spółkę w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy się skontaktować się ze Spółką pod adresem wskazanym w Regulaminie.
 4. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w Portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Spółki na zasadach ogólnych.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Informacje dotyczące ofert banków, funduszy inwestycyjnych czy towarzystw inwestycyjnych prezentowane w Portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną - zgodnie z niniejszym Regulaminem - za pomocą serwisu eBroker.pl, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.
 3. Zawarcie umowy z bankiem oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez dany bank w procesie udzielania finansowania.
 4. Wszelkie informacje dotyczące ofert banków wygenerowane przez Porównywarkę finansową nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika sieci Internet, po przejściu procedury rejestracyjnej opisanej w Regulaminie.
 5. Umowy zawarte zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.
 7. Spółka zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych powodów, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności lub rozpoczęcie świadczenia nowych usług. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach. Zmiany regulaminu nie naruszają praw nabytych Użytkowników.
 • Kredyt gotówkowy w Getin Noble Bank »
 • iKredyt w Getin Noble Bank »
 • Konto dla młodych Mobi w ING Bank Śląski »
 • Konto Proste Zasady w Getin Noble Bank »