Regulamin serwisu eBroker.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu eBroker.pl ("Serwis"), dostępnego za pośrednictwem strony https://www.ebroker.pl/ jest -141), Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.), z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, REGON: 363096183, adres e-mail: bok@ebroker.pl ("Rankomat").
 2. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Rankomat za pośrednictwem Serwisu.
 3. Serwis jest porównywarką finansową wraz z podstronami tematycznymi służącymi do prezentacji, opisu, wyszukiwania i porównywania ofert instytucji finansowych (banków, doradców finansowych i instytucji pożyczkowych) w grupach produktów - kredyty, pożyczki, produkty oszczędnościowe, konta bankowe, produkty dla firm wraz z poszczególnymi kategoriami i podkategoriami.
 4. Serwis skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych ("Użytkownik", "Użytkownicy").
 5. Dane i informacje do aktualizacji Serwisu pochodzą z materiałów i informacji pozyskiwanych ze źródeł publicznych oraz bezpośrednio od instytucji finansowych. Dane te są na bieżąco weryfikowane i wprowadzane do systemu w celu aktualizacji.
 6. Narzędzia do porównywania i zestawiania ofert zostały opracowane w oparciu o autorskie rozwiązania Rankomat i pozwalają Użytkownikom na uzyskanie informacji dotyczących prognozowanej zdolności kredytowej i innych informacji niezbędnych do weryfikacji oferty finansowej. Informacje, o których mowa powyżej nie jest tożsama z oceną dokonywaną przez poszczególne banki oraz instytucje finansowe i może się od niej różnić.
 7. Informacje udostępnione w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

II. Usługi świadczone przez Rankomat

 1. 1. Za pośrednictwem Serwisu Rankomat świadczy następujące usługi:
  1. udostępnianie materiałów dotyczących tematyki biznesowej, finansowej, prawnej etc. (dalej: "Materiały") oraz możliwość pozostawiania przez Użytkowników komentarzy pod Materiałami;
  2. udostępnianie porównywarki finansowej online, będącej elektronicznym zestawieniem ofert instytucji finansowych dotyczących kredytów, pożyczek, kont oszczędnościowych, lokat, kont osobistych (dalej: "Porównywarka finansowa");
  3. udostępnianie usługi kalkulatorów i innych narzędzi serwisu umożliwiających obliczanie, porównywanie i wyliczanie wskaźników finansowych przez użytkowników Serwisu (dalej: "Kalkulatory");
  4. udostępnienie możliwości pozostawienia przez Użytkownika Opinii o danej instytucji finansowej;
  5. udostępnianie możliwości zapisania się na korzystanie z usługi Subskrypcji ofert Rankomat oraz podmiotów współpracujących.

III. Porównywarka finansowa online

 1. Każdy Użytkownik może skorzystać z Porównywarki finansowej.
 2. Porównanie produktów finansowych przy pomocy Porównywarki finansowej online odbywa na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika informacji.
 3. Użytkownik po naciśnięcie przycisku "Porównaj ..." otrzymuje ranking ofert według przyjętego parametru takiego jak: rating, rata, oprocentowanie, koszt, zysk, ocena użytkowników, RRSO, prowizji, kwota itp.
 4. Użytkownik ma możliwość bezpośredniego przejścia na stronę serwisów internetowych poszczególnych instytucji finansowych, gdzie może uzyskać więcej informacji na temat danego produktu finansowego lub dokonać zawarcia umowy.

IV. Kalkulatory

 1. Każdy Użytkownik może skorzystać z Kalkulatorów.
 2. Korzystanie z Kalkulatorów odbywa się na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika informacji.
 3. Użytkownik po naciśnięciu przycisku "Oblicz ..." otrzymuje wynik dotyczący wybranych przez niego informacji (Kalkulatory: "Oblicz wysokość raty", "Oblicz zysk z lokaty", "Porównaj typy lokat", "Regularne oszczędzanie")
 4. W przypadku Kalkulatora "Oblicz swoją zdolność kredytową", Użytkownik podaje adres e-mail, na który zostanie przesłany przybliżony wynik kalkulacji zdolności kredytowej.
 5. Korzystając z Kalkulatora "Oblicz swoją zdolność kredytową", Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Rankomat informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.

V. Opinie o instytucjach

 1. Każdy Użytkownik może przesłać przy wykorzystani funkcji Serwisu (formularza znajdującego się w zakładce "Opinie o instytucjach") opinię dotyczącą wybranej instytucji finansowej.
 2. W celu zamieszczenia opinii, Użytkownik podaje imię oraz treść Opinii na temat wybranej instytucji finansowej.
 3. Opinie przesłane przez Użytkownika podlegają weryfikacji (akceptacji) przez Rankomat. Rankomat nie ingeruje w treść Opinii, jednak może odmówić publikacji Opinii w przypadku, gdy treść Opinii jest sprzeczna z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami lub gdy narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności, Rankomat może odmówić publikacji Opinii, która: wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub zawiera treści pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc; (b) zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym; (c) zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych; (d) zawiera dane osobowe innych podmiotów; (e) zawiera treści o charakterze spamu.
 4. Opinie nie są merytorycznie weryfikowane przez Rankomat, stanowią wyłącznie własne opinie Użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Opinie.
 5. Spółka umożliwia wszystkim Użytkownikom dostęp do Opinii pozostawionych przez innych Użytkowników.
 6. Zamieszczając Opinię, Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Rankomat informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.

VI. Subskrypcja ofert Rankomat i podmiotów współpracujących

 1. Każdy Użytkownik może zapisać się na korzystanie z usługi Subskrypcji ofert Rankomat i podmiotów współpracujących.
 2. Usługa Subskrypcji ofert Rankomat i podmiotów współpracujących polega na przesyłaniu Użytkownikowi przez Rankomat informacji marketingowych dotyczących Rankomat oraz podmiotów współpracujących z Rankomat.
 3. Umowa o świadczenie usługi Subskrypcji ofert Rankomat i podmiotów współpracujących zostaje zwarta z chwilą udostępnienia Rankomat adresu e-mail przez Użytkownika oraz wyrażenia odpowiednich zgód, a rozwiązana z chwilą kliknięcia w link służący do rezygnacji z otrzymywania wiadomości od Rankomat, zamieszczony w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Rankomat do Użytkownika lub wysłania wiadomości e-mail na adres bok@grupaebroker.pl z informacją o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

VII. Zawieranie i rozwiązywanie umów

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Rankomat z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do stron internetowych Serwisu, a rozwiązana w momencie zamknięcia strony internetowej Serwisu lub przekierowania Użytkownika poza Serwis, do innych stron internetowych, z zastrzeżeniem rozdz. VI Regulaminu (usługa Subskrypcji ofert Rankomat i podmiotów współpracujących).
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW Serwisu pod adresem http://eBroker.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

VIII. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Żeby korzystać z Serwisu wymagane jest:
  1. podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
  2. posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem.
 3. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę.
 4. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany, w szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja dotyczące świadczenia usług przez Rankomat mogą być przesyłane przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres: bok@ebroker.pl lub drogą pocztową na adres: Rankomat, ul. Wolska 88, 01-14 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe oraz przyczynę reklamacji.
 3. Rankomat rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie świadczenia usługi Subskrypcji ofert Rankomat i podmiotów współpracujących jest Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.), z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, oraz REGON: 363096183 (dalej: "Rankomat").
 2. W razie wyrażenie zgody, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Rankomat w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podanie danych osobowych w zakresie świadczenia usługi Subskrypcji ofert Rankomat i podmiotów współpracujących, jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie usługi Porównywarki finansowej ani usługi Kalkulatorów.
 4. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć podmioty, z których usług Rankomat korzysta w celu przesłania Użytkownikowi treści marketingowych (np. podmioty, które dostarczają systemy informatyczne do wysyłki treści marketingowych lub firmy hostingowe). W takich przypadkach Rankomat zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkownika przez dostępem osób nieuprawnionych. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.
 5. Rankomat będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika przez okres do cofnięcia zgody, a następnie może je przetwarzać przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. W kwestiach ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@rankomat.pl.
 7. Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Rankomat, Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu może skorzystać z linku znajdującego się na końcu każdej z wiadomości przesłanej przez Rankomat lub poprzez wysłanie wiadomości na adres: bok@ebroker.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Rankomat stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.
 11. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników Serwisu danych osób trzecich.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące ofert instytucji finansowych prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy z daną instytucją finansową, a jedynie informację uzyskaną za pomocą Serwisu, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.
 2. Zawarcie umowy z daną instytucją oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez daną instytucję w procesie udzielania finansowania.
 3. Wszelkie informacje dotyczące ofert wygenerowane przez Porównywarkę finansową lub Kalkulatory nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Informacje te są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego Użytkownika.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym Materiałów i danych umieszczonych w Serwisie lub fragmentów Serwisu, w tym znaków towarowych, zamieszczonych w Serwisie.
 5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: bok@ebroker.pl.

Pobierz regulamin »