« powrót do porównywarki zamów on-line

Bank Pocztowy Kredyt mieszkaniowy

Bank Pocztowy - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 2,74% PLN Stawka bazowa: 0,24% Marża: 2,50%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: Brak informacji ze strony banku
Przykład reprezentatywny: Wskazane parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez banki i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 90%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 80 lat
Uwagi do okresu kredytowania: Max okres kredytowania: 30 lat Max wiek: 80 lat, powyżej konieczna polisa, z Aviva do 75 lat, przy LTV <30% max. 50 lat.
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
podwyższenie oprocentowania o 1,2% do momentu ustanowienia hipoteki
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: obligatoryjne
składka wartości 3,2% na 3 lata lub 3,9% na 5 lat od wartości podlegającej ubezpieczniu
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
na wartość nieruchomości 0,08%/rok lub 0,22%/3 lata
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 0-3,5%
Wycena nieruchomości: 500 PLN
Ubezpieczenie pomostowe: 1,2%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 1,06%
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: 0
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 0
bez opłat
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0
bez opłat
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: 0 PLN
Przewalutowanie - koszty: brak możliwości przewalutowania
Zabezpieczenia
Docelowe: Zabezpieczenie spłaty kredytu
1) W przypadku kredytu przeznaczonego na budowę lub dokończenie budowy domu:
hipoteka na nieruchomości kredytowanej dopuszcza się możliwość zabezpieczenia w postaci hipotek ustanowionych na nieruchomości osób trzecich oraz
w okresie "budowlanym" - cesja praw z umowy ubezpieczenia ryzyka budowlano-montażowego, wznawianej wraz z cesją do momentu zakończenia realizacji inwestycji
w okresie po zakończeniu budowy - cesja praw z umowy ubezpieczenia obiektu mieszkaniowego od ognia i innych zdarzeń losowych polisa wznawiana wraz z cesją do momentu zakończenia realizacji inwestycji
jeśli występuje konieczność to odpowiednio stosuje się zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy z tytułu:
niewykonania, rozwiązania lub odstąpienia od umowy o realizację inwestycji budowlanej lub umowy kupna obiektu mieszkaniowego zawartej pomiędzy Kredytobiorcą, a developerem lub spółdzielnią mieszkaniową
wycofania wkładu ze spółdzielni mieszkaniowej
wykonania przez Kredytobiorcę uprawnień z rękojmi i gwarancji.
2) W pozostałych przypadkach:
hipoteka na nieruchomości, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz
cesja praw z umowy ubezpieczenia obiektu mieszkaniowego od ognia i zdarzeń losowych zawartej od momentu zrealizowania inwestycji, wznawianej wraz z cesją do dnia całkowitej spłaty kredytu. Suma ubezpieczenia nieruchomości musi odpowiadać wartości odtworzeniowej nieruchomości tj. takiej, która pozwoli odbudować nieruchomość po zajściu zdarzenia do stanu sprzed zaistnienia zdarzenia - szkody
Przejściowe: Do czasu ustanowienia hipoteki, zabezpieczenie kredytu stanowi:
W pierwszej kolejności:
ubezpieczenia spłaty kredytu do momentu ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki nieruchomości,
W dalszej kolejności:
poręczenie cywilne osób fizycznych lub prawnych
inne zabezpieczenia przewidziane "Regulaminem prawnych zabezpieczeń kredytów Banku Pocztowego S.A.", odpowiednio zabezpieczających spłatę kredytu.
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy): zakup działki budowlanej, siedliskowej, rekreacyjnej:
  • maksymalna kwota kredytu może wynieść do 100%, jednak ponieść opłatę za podwyższone ryzyko z tytułu udzielenia kredytu z niskim wkładem własnym
  • okres kredytowania do 30 lat

budowę domu lub dokończenie budowy,
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację, remont domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
zakup nowobudowanego domu lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (z uwzględnieniem robót wykończeniowych), garażu lub miejsca postojowego (jeżeli będą one objęte jedną księgą wieczystą domu lub lokalu mieszkalnego) wznoszonego przez developera lub spółdzielnię mieszkaniową w celu sprzedaży obiektu mieszkaniowego indywidualnemu nabywcy, przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w takim budynku lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub garażu w budynku wielorodzinnym,
zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
zakup prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności lokalu mieszkalnego,
zakup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
wykup mieszkania komunalnego od Gminy oraz remont tych mieszkań,
zamianę domu lub lokalu mieszkalnego na inny dom lub lokal mieszkalny,
spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w innym banku lub BP S.A. zabezpieczonego hipoteką,
dopuszcza się, aby 20% udzielonego kredytu przeznaczone zostało przez Kredytobiorcę na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą.
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy):
Ogólne informacje
kwota kredytu od 50 000 zł
kredyt do 90% wartości nieruchomości
okres kredytowania do 30 lat
możliwość spłat rat kredytowych w każdym Urzędzie Pocztowym bez dodatkowych opłat
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »