« powrót do porównywarki

BNP Paribas Kredyt hipoteczny - oferta promocyjna

BNP Paribas - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 2,34% PLN Stawka bazowa: 0,24% Marża: 2,10%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 2.54
Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,54%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 300 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 330.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 260.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 2,38% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,28% wg stanu na dzień 01.06.2020 r. oraz marża 2.10% (marża jest podwyższana o 1,50 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 108.154,44 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 85.420,66 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.618,54 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3 000,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 17.796,24 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 368.154,44 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach po 1.355,21 zł (w pierwszych 5 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.153,44 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 01.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości. Nabywając ubezpieczenie nieruchomości oferowane za pośrednictwem Banku, kredytobiorca uzyskuje dodatkową obniżkę marży o 0,10 p.p. w okresie ubezpieczenia. Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie, Konsolidacja, Pożyczka
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 80%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 75 lat
Uwagi do okresu kredytowania:
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża podwyższona o 1,5%
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
0,09%
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 0%
Wycena nieruchomości: 500 zł
Ubezpieczenie pomostowe: 1,5%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego:
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: 0,04%
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu: 1%
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 1%
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: PLN
Przewalutowanie - koszty:
Zabezpieczenia
Docelowe:
 • hipoteka
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • ubezpieczenie na życie (w sytuacji, gdy jest wymagane)
Przejściowe:
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy):
 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym, pierwotnym
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • zamiana nieruchomości
 • wykup lokalu/ domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne
 • spłata kredytów mieszkaniowych w bankach i SKOK
 • refinansowanie środków własnych klienta wydatkowanych na cele mieszkaniowe
 • nabycie udziału w nieruchomości
 • budowa / remont/ modernizacja/ rozbudowa/ przebudowa nieruchomości
 • adaptacja / przebudowa pomieszczeń/ budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
 • nabycie pomieszczeń/ budynków niemieszkalnych wraz z ich adaptacją/ przebudową na cele mieszkalne
 • dodatkowo: cel konsumpcyjny w wysokości nie większej niż 30% kwoty przeznaczonej na ww cele mieszkaniowe.
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy):
 • osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie
 • osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego zamieszkujące w Polsce
 • osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego i niezamieszkujące w Polsce, jeśli wnioskują razem z osobami, o których mowa powyżej
Ogólne informacje
 • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »