« powrót do porównywarki

Grupa BPS Twój Kredyt Hipoteczny

Grupa BPS - kredyt hipoteczny Oprocentowanie: 7,34% PLN Stawka bazowa: 0,00% Marża: 7,34%
RRSO i przykład reprezentatywny
RRSO: 8.04
Przykład reprezentatywny: Kredyt mieszkaniowy Mój DOM Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,04% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 358 252 PLN, okres kredytowania: 305 miesięcy; wkład własny: 30% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 7,34 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,63 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,47%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,19% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,40 p.p.), równa rata miesięczna 2 572,15 PLN, łączna liczba rat: 305. Całkowity koszt kredytu 463 282,28 PLN w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 447 011,61 PLNPLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku VIPKonto w całym okresie kredytowania wynosi 5 185 PLN, suma opłat rocznych za posiadanie karty kredytowej World Mastercard wynosi 3 750 PLN zgodnie z obowiązującą taryfą Opłat i Prowizji Banku. Koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 8 500 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 821 534,28 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 14 kwietnia 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Parametry
Przeznaczenie: Zakup, Budowa, Refinansowanie
Max wartość kredytu PLN w stosunku do wartości nieruchomości: 80%
Maksymalny okres kredytowania PLN: 30 lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytu nie mogą przekroczyć: 65 lat
Uwagi do okresu kredytowania:
Ubezpieczenia
Ubezpieczenie pomostowe: obligatoryjne
do momentu ustanowienia hipoteki podwyższenie marży o 1,4%
Polisa na życie: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od bezrobocia: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej: nieobowiązkowe
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: obligatoryjne
8500 zł za cały okres kredytowania.
Ubezpieczenie denominowanych kredytów hipotecznych: nieobowiązkowe
Inne ubezpieczenia:
Koszty
Prowizja kredytu PLN (% kredytu): 0%
Wycena nieruchomości: 0
Ubezpieczenie pomostowe: 1,4%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0%
Dodatkowe ubezpieczenia obowiązkowe: 0%
Wcześniejsza całościowa spłata kredytu:
Wcześniejsza częściowa spłata kredytu:
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki: 0 PLN
Przewalutowanie - koszty: brak możliwości
Zabezpieczenia
Docelowe: hipoteka na nieruchomosci będącej przedmiotem kredytu,
cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzen losowych;
cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia na życie – w przypadku gdy spełnione sa łacznie trzy warunki: kwota kredytu przekracza 80.000 PLN
suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat
kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osoba posiadajaca na wyłacznym utrzymaniu członków rodziny)
Przejściowe: zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki: poręczenie cywilne
kaucja pieniężna
blokada środków na rachunku
poręczenie cywilne
kaucja pieniężna
blokada środków na rachunku lub podniesienie marży o 1 p.p.
Cele
Cele kredytu (opis szczegółowy): dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania srodków, ale cel ten musi zostac okreslony w umowie kredytu
Uprawnieni
Uprawnieni (opis szczegółowy): O produkty hipoteczne mogą ubiegać się osoby fizyczne:

1. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

2. rezydenci (mający miejsce zamieszkania na terenie Polski) i nierezydenci (posiadający obywatelstwo polskie lub wnioskujący wspólnie z rezydentem bądź nierezydentem posiadającym obywatelstwo polskie, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia na znajdującym się w kraju majątku)

3. posiadające zdolność kredytową do obsługi zadłużenia w terminach i kwotach określonych w umowie kredytowej
Ogólne informacje
Kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem przez 5 lat.
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Konto dla Ciebie w Bank Credit Agricole »