A A A
drukuj

Poznaj swoje prawa:
Czy cudzoziemiec może dostać 500 Plus?

Data publikacji: 2019.05.14 godz. 11:17
OCENA
3,8/5

Krajowe media informują o wzrastającej liczbie cudzoziemców pobierających świadczenia rodzinne i socjalne. Informujemy, kiedy takie osoby mogą liczyć na państwową pomoc.

Fot: Cudzoziemiec może dostać 500+?

Opisywane już przez nas wcześniej zmiany w programie Rodzina 500 Plus to nie jedyny „gorący” temat, który jest z nim związany. Polskie media od pewnego czasu informują, że szybko wzrasta liczba cudzoziemców (np. obywateli Ukrainy) pobierających 500 zł „na dziecko”. Po zapowiadanych zmianach rozszerzających program „500 Plus”, perspektywa korzystania z rządowego wsparcia rodziców będzie jeszcze bardziej kusząca dla osób, które nie posiadają polskiego obywatelstwa. Właśnie dlatego w ramach kolejnego artykułu z cyklu „Poznaj swoje prawa” postanowiliśmy wyjaśnić, na jakich zasadach obcokrajowcy mogą otrzymać świadczenie z programu Rodzina 500 Plus oraz inne świadczenia o charakterze rodzinnym lub socjalnym.

Nie każdy obcokrajowiec może dostać 500 zł „na dziecko” …
Analizę dotyczącą świadczeń rodzinnych i socjalnych dla cudzoziemców warto rozpocząć od wspomnianego już wcześniej programu Rodzina 500 Plus. Jego zasady zostały dokładnie uregulowane przez ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Ten akt prawny już na samym początku informuje, że oprócz Polaków świadczenie rodzinne o wysokości 500 zł mogą otrzymać niektórzy cudzoziemcy. Wsparcie w ramach programu Rodzina 500 Plus przewidziano dla obcokrajowców, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - EFTA (do EFTA należą cztery kraje: Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein oraz Islandia)
 • posiadanie obywatelstwa jednego z krajów, który podpisał z Polską dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym (m.in. USA, Kanady, Mołdawii, Korei Południowej lub Ukrainy)
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i zamieszkiwanie w Polsce razem z członkami rodziny
 • posiadanie karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” i zamieszkiwanie na terytorium Polski razem z członkami rodziny (uwaga - możliwość uzyskania „500 Plus” na podstawie adnotacji „dostęp do rynku pracy” nie dotyczy: osób posiadających zezwolenie na pracę w krajach UE na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich spoza UE i EFTA studiujących lub wykonujących pracę sezonową oraz obywateli państw trzecich pracujących na podstawie wizy)
 • legalne przebywanie na terenie Polski w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i zamieszkiwanie w naszym kraju razem z członkami rodziny (uwaga: możliwość uzyskania „500 Plus” na tej podstawie nie dotyczy osób posiadających prawo pobytu w Polsce przez okres nieprzekraczający 9 miesięcy)
 • przebywanie w Polsce w związku z prowadzeniem badań naukowych (uwaga: możliwość uzyskania „500 Plus” na tej podstawie nie dotyczy osób posiadających prawo pobytu w Polsce przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy)

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Analiza opisywanych powyżej zasad wskazuje, że generalnie ustawodawca przewidział możliwość wypłaty „500 Plus” dla tych cudzoziemców z krajów trzecich (innych niż państwa UE i EFTA), którzy są produktywni i użyteczni dla polskiej gospodarki. Oprócz wymienionych powyżej warunków, cudzoziemcy ubiegający się o wsparcie z programu Rodzina 500 Plus, muszą spełniać takie same wymagania, jak wszyscy obywatele polscy. Co do zasady, prawo pobierania 500 zł „na dziecko” uprawnieni cudzoziemcy posiadają przez cały okres zamieszkiwania w Polsce razem z rodziną.
Zobacz, jakie zasady programu Rodzina 500 Plus zmieniły się od 1 sierpnia 2017 r. »
Przeczytaj odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące programu „500 Plus” »
Dowiedz się, jak trzeba wypełnić wniosek w programie Rodzina 500 Plus »

Cudzoziemiec może posiadać też prawo do innego wsparcia
Program Rodzina 500 Plus to z pewnością ważne, ale nie jedyne źródło pomocy socjalnej dla obcokrajowców. Warto wiedzieć, że cudzoziemcy mogą się ubiegać także o inne świadczenia wypłacane przez państwo polskie. Przykład stanowią następujące świadczenia:

 • zasiłek rodzinny wraz z ewentualnymi dodatkami (min. 95 zł - 135 zł miesięcznie na dziecko)
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (jednorazowo 1000 zł)
 • świadczenie rodzicielskie - tzw. „kosiniakowe” (1000 zł miesięcznie wypłacane do 52 tygodnia życia jednego dziecka, 65 tygodnia życia bliźniąt i 67 tygodnia życia trojaczków)
 • cztery świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek pielęgnacyjny)

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Wymienione powyżej świadczenia najłatwiej otrzymają obywatele krajów UE/EFTA oraz państw, z którymi Polska podpisała specjalne dwustronne umowy dotyczące systemów zabezpieczenia społecznego. Prawo do wnioskowania o wspomniane wyżej świadczenia mają również obywatele państw trzecich spełniający przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiadanie zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zamieszkiwanie w Polsce z członkami rodziny
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z innymi okolicznościami (patrz art. 186 ustawy o cudzoziemcach) i zamieszkiwanie w Polsce z członkami rodziny
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zamieszkiwanie w Polsce z członkami rodziny
 • posiadanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej i zamieszkiwanie w Polsce z członkami rodziny
 • uzyskanie karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (uwaga - taka możliwość otrzymania świadczeń nie dotyczy: osób posiadających zezwolenie na pracę w krajach UE na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich spoza UE i EFTA studiujących lub wykonujących pracę sezonową oraz obywateli państw trzecich pracujących na podstawie wizy)
 • legalne przebywanie na terenie Polski w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i zamieszkiwanie w naszym kraju razem z członkami rodziny (uwaga: możliwość uzyskania świadczeń na tej podstawie nie dotyczy osób posiadających prawo pobytu w Polsce przez okres nieprzekraczający 9 miesięcy)
 • przebywanie w Polsce w związku z prowadzeniem badań naukowych (uwaga: możliwość uzyskania świadczeń na tej podstawie nie dotyczy osób posiadających prawo pobytu w Polsce przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy)

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Warto pamiętać, że obcokrajowcy wnioskujący na przykład o zasiłek rodzinny, muszą spełniać takie same wymagania ustawowe jak Polacy.
Przeczytaj więcej na eBroker.pl o zasadach przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • VeloKonto w VeloBank »