A A A
drukuj

Formy zabezpieczeń banku przy kredycie

Data publikacji: 2019.08.26 godz. 11:37
OCENA
5.0/5

Przy zbyt niskiej zdolności kredytowej lub udzielaniu wysokiego, ryzykownego kredytu, banki mogą żądać od klientów ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń spłaty, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będą chciały wydać pozytywnej decyzji kredytowej. Jakie formy zabezpieczeń banku przy kredycie są stosowane?

Fot: Formy zabezpieczenia kredytu.

Bank może zażądać przy udzielaniu kredytu dodatkowego zabezpieczenia spłaty, w formie zabezpieczeń osobistych lub rzeczowych. 

Dlaczego bank musi mieć zabezpieczenie?
Banki zobowiązane są przez Komisję Nadzoru Finansowego do dbania o minimalizowanie ryzyka kredytowego. W tym celu przed udzieleniem kredytu klientowi dokonują szczegółowej oceny zdolności kredytowej i szacują owe ryzyko. Jeśli jest ono zbyt wysokie, bank albo odmówi udzielenia zobowiązania, albo poprosi klienta o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Chce mieć gwarancję, że nawet w obliczu pogorszenia się sytuacji finansowej, nie pozostaną z niczym, tylko będą mogły wyegzekwować swoje należności np. z majątku należącego do kredytobiorcy lub jego poręczyciela. W celu zabezpieczenia ryzyka kredytowego banki stosują różnego rodzaju środki. Mogą to być zabezpieczenia osobiste i rzeczowe.

Osobiste zabezpieczenia spłaty kredytu
Zabezpieczeniem prawnym dla banku przy udzielaniu i spłacie kredytu może być zabezpieczenie osobiste, w którym występuje osobista odpowiedzialność osoby udzielającej go. Może być taką osobą kredytobiorca lub inny dłużnik, który zapewnia odzyskanie przez bank całkowitej sumy kredytowej, wraz z prowizjami, odsetkami i innymi opłatami.
Przy ustanawianiu osobistego zabezpieczenia kredytu zabezpieczający odpowiada wobec instytucji finansowej całym swoim majątkiem, zarówno tym, który posiada w momencie zaciągania kredytu, jak i tym, w którego posiadanie wejdzie w przyszłości.
Istnieją różne formy zabezpieczeń osobistych:

 • poręczenie na podstawie Kodeksu cywilnego - poręczyciel zobowiązuje się spłacić udzielony przez bank kredyt w sytuacji, gdy główny kredytobiorca nie wypełni tego obowiązku, w ściśle określonym terminie;
 • poręczenie wekslowe - inaczej awal, zobowiązanie osoby trzeciej do zapłaty całości lub części sumy wekslowej;
 • weksel in blanco - zawierający zobowiązanie wystawcy weksla do zapłaty (musi zawierać podpis);
 • gwarancje bankowe - zobowiązanie banku do zapłaty kredytodawcy sumy pieniężnej w kwocie pozostałych rat wraz z naliczonymi odsetkami, prowizjami oraz innymi kosztami postępowania;
 • przelew wierzytelności - w takim przypadku kredytobiorca przenosi na bank prawo do otrzymania określonych wierzytelności dłużnika;
 • pełnomocnictwo - umocowanie banku do dysponowania rachunkiem bankowym kredytobiorcy;
 • przystąpienie do długu kredytowego - wymaga zawarcia stosownej umowy, na mocy której do istniejącego długu przystępuje osoba trzecia, stająca się dłużnikiem solidarnym.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Rzeczowe zabezpieczenia spłaty kredytu
Oprócz zabezpieczeń osobistych bank zaakceptować może pewne rzeczowe zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenie rzeczowe mają to do siebie, że odpowiedzialność osoby udzielającej zabezpieczenia ogranicza się do poszczególnych składników jej majątku i może ono dotyczyć określonych dóbr. W niektórych przypadkach bank zgodzi się na ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego na dobrach osoby trzeciej, np. na nieruchomości czy ruchomości.
Wśród najczęściej spotykanych form zabezpieczeń rzeczowych kredytu wymienić należy:

 • zastaw ogólny - obejmuje daną rzecz ruchomą, którą obciąża się prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń właśnie z tej rzeczy, choć nie jest przy tym istotne, czyją stanie się ona własnością;
 • hipoteka - najczęściej spotykane zabezpieczenie rzeczowe przy kredytach mieszkaniowych, ma ona podobny charakter co zastaw ogólny, ale dotyczyć może wyłącznie nieruchomości; ustanowienie hipoteki wymaga zachowania formy aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej nieruchomości;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie - kredytobiorca przenosi prawo własności swojej rzeczy na wierzyciela;
 • blokada środków na rachunku bankowym kredytobiorcy - dokonywane na zlecenie klienta, do czasu, aż wywiąże się on z określonych zobowiązań względem wierzyciela;
 • kaucja - forma zabezpieczenia, na mocy której kredytobiorca składa bankowi zabezpieczenie w formie papierów wartościowych na okaziciela lub określonej sumy pieniężnej, które mają zabezpieczać roszczenia w razie niewywiązania się z umowy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Wszystkie zabezpieczenia banku przy kredycie mają zmniejszać jego ryzyko związane z udzielanym zobowiązaniem.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »