A A A
drukuj

W jakich problemach z bankiem pomoże Arbiter Bankowy?

Data publikacji: 2017.09.19 godz. 12:59

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.5/5

W razie sporu z bankiem konsumenci powinni zwrócić się o pomoc do Arbitra Bankowego. To może pomóc w polubownym załatwieniu sporu, ale tylko do określonej kwoty...

 

Fot: W sporze z bankiem pomoże Arbiter Bankowy

Już od dłuższego czasu widoczny jest trend, który zmierza w kierunku polubownego i pozasądowego załatwiania sporów pomiędzy przedsiębiorcą (np. bankiem) oraz konsumentem. Takie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. W przypadku naszego kraju, do polubownego rozwiązywania sporów dodatkowo zachęca przewlekłość spraw sądowych. Osoby zainteresowane pozasądowym załatwieniem sporu z bankiem, mają do wyboru między innymi postępowanie polubowne przy KNF oraz Rzeczniku Finansowym. O polubownej działalności tych dwóch instytucji, pisaliśmy już wcześniej w naszym poradniku. Tym razem warto dokładniej przyjrzeć się zasadom arbitrażu bankowego przy Związku Banków Polskich (ZBP). To kolejne pozasądowe rozwiązanie, z którego mogą korzystać klienci banków będący konsumentami. W naszym artykule z cyklu „Poznaj swoje prawa” tłumaczymy, kto może zwrócić się o pomoc do Arbitra Bankowego.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Arbiter rozpatruje spory o wartości do 12 000 zł lub 20 000 zł …
Bankowy Arbitraż Konsumencki przy ZBP, działa wedle przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Działalność wspomnianego arbitrażu jest regulowana także przez jego wewnętrzny regulamin. Zgodnie z tym regulaminem, Arbiter Bankowy rozpatruje spory konsumenckie z bankami o niewielkiej wartości (do 12 000 zł bez wliczenia odsetek i dodatkowych świadczeń). W przypadku kredytów hipotecznych, obowiązuje wyższy limit dotyczący maksymalnej wartości sporu (20 000 zł).
Trzeba pamiętać, że w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego rozpatrywane są tylko spory pomiędzy bankami oraz konsumentami. Według powszechnie uznanej definicji, konsumentem jest osoba zawierająca umowę z przedsiębiorcą (np. bankiem) w celach bezpośrednio niezwiązanych z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Ze względu na wymienione ograniczenia, pomoc Arbitra Bankowego jest niedostępna np. dla klientów SKOK-ów i przedsiębiorców pozostających w sporze z bankiem świadczącym usługi firmowe.
Warto wspomnieć, że postępowanie z udziałem Arbitra Bankowego, zawsze jest rozpoczynane przez konsumenta. Taka osoba musi złożyć odpowiedni wniosek w formie pisemnej zawierający:

  • dane stron sporu (tzn. konsumenta i banku)
  • wyjaśnienie okoliczności spornej sytuacji
  • opis ewentualnych dowodów przekazanych w załączniku do wniosku
  • wskazanie żądań konsumenta względem banku oraz wartości roszczeń
  • podpis konsumenta

Do wniosku składanego osobiście, listownie albo poprzez e-mail, trzeba dołączyć potwierdzenie zakończenia postępowania reklamacyjnego w banku albo oświadczenie klienta mówiące o tym, że w ciągu 30 dni nie otrzymał on odpowiedzi banku na swoją reklamację. Opłata za wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami wynosi 50 zł (20 zł w przypadku sporu o wartości do 50 zł).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Opłacony wniosek następnie zostanie skierowany do rozpoznania przez Arbitra Bankowego (o ile zgłoszony problem leży w kompetencjach arbitrażu bankowego). W dalszej kolejności, Arbiter Bankowy przesyła odpis wniosku oraz załączników do banku toczącego spór z konsumentem. Bank musi odnieść się do zarzutów klienta w ciągu 14 dni.

Przegrywający bank będzie musiał pokryć koszty postępowania
Zgodnie z regulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy ZBP, strony sporu na każdym etapie postępowania powinny być nakłaniane do polubownego zakończenia sprawy. Jeżeli takie ugodowe rozwiązanie nie wydaje się możliwe do osiągnięcia, to Arbiter Bankowy rozstrzyga spór na posiedzeniu niejawnym. Wezwanie konsumenta oraz banku na rozprawę, jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
Orzeczenie Arbitra Bankowego powinno zostać wydane w ciągu 90 dni od złożenia przez konsumenta prawidłowego i opłaconego wniosku. Co ważne, rozstrzygnięcia wydane w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, będą ostateczne dla każdej instytucji finansowej uczestniczącej w tym systemie rozstrzygania sporów. To oznacza, że bank nie może odmówić wykonania orzeczenia. Sytuacja konsumenta jest zupełnie inna. Taka osoba w razie niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia, może skierować sprawę do sądu cywilnego.
Dowiedz się o tym, jak można uniknąć opłaty za pozew sądowy (np. przeciwko bankowi) »
W razie przegranej, bank musi zwrócić konsumentowi opłatę za wniosek i ponieść koszty postępowania. Orzeczenia Arbitra Bankowego powinny zostać wykonane przez bank w ciągu 14 dni od otrzymania przez niego dokumentów podsumowujących postępowanie.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Uwaga: przy ZBP działa także sąd polubowny dla konsumentów
W ramach uzupełnienia warto wspomnieć, że przy Związku Banków Polskich działa nie tylko Bankowy Arbitraż Konsumencki. Wspomniana instytucja (ZBP) prowadzi również Sąd Polubowny (Arbitrażowy). Ten sąd posiada spore doświadczenie w rozwiązywaniu sporów, ponieważ rozpoczął działanie już w 1992 r.
Wspomniany sąd przy Związku Banków Polski, podczas swojej pracy korzysta z pomocy 42 arbitrów będących specjalistami w dziedzinie prawa. Co ważne, każda ze stron może wskazać również własnego arbitra. Co do zasady, spór zostaje rozstrzygnięty przez trzech arbitrów.
Z punktu widzenia konsumentów, wadą Sądu Arbitrażowego przy ZBP wydają się wysokie koszty postępowania. Bezzwrotna opłata za pozew wynosi 2000 zł + VAT. Dodatkowo naliczana jest również opłata zasadnicza (zależna od wartości sporu). Pojawić się może również opłata tymczasowa, częściowa i uzupełniająca. Informacje udostępniane przez Związek Banków Polskich wskazują, że przy uczestnictwie trzech arbitrów i wartości przedmiotu sporu na poziomie 10 000 zł, opłata rejestracyjna i opłata zasadnicza wynosi po 2000 zł + VAT (łącznie 4000 zł + VAT). Niższymi kosztami postępowania, cechuje się między innymi Sąd Polubowny przez KNF.
Dowiedz się więcej o działalności Sądu Polubownego przy KNF »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »