A A A
drukuj

Wydatki na jakie cele rehabilitacyjne mogą być odliczane w PIT niepełnosprawnego podatnika?

Data publikacji: 2016.01.29 godz. 14:26
OCENA
4.5/5

Podatnik posiadający orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności ma prawo w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym do skorzystania z ulgi podatkowej. Jest to ulga rehabilitacyjna, która ujęta w PIT podatnika niepełnosprawnego będzie umożliwiała odliczenie wydatków poniesionych w związku z jego rehabilitacją, leczeniem lub dostosowaniem jego przestrzeni życiowej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wydatki na cele rehabilitacyjne, które mogą być ujmowane w ramach ulgi rehabilitacyjnej zostały wyszczególnione w katalogu wydatków w ustawie o PIT.

Fot: Wydatki na jakie cele rehabilitacyjne mogą być odliczane w PIT niepełnosprawnego podatnika?

Kto skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej
Prawo do zastosowania w swoich rocznych rozliczeniach podatkowych ulgi na rehabilitację, nazywanej również ulgą rehabilitacyjną, mają podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi. Jednocześnie z uprawnienia tego mogą skorzystać ewentualnie opiekunowie osób niepełnosprawnych, o ile posiadają takie osoby na swoim utrzymaniu i zamieszkują z nimi oraz są zaliczani do najbliższej rodziny niepełnosprawnego. dodatkowo opiekun skorzysta z ulgi na rehabilitację, jeśli dochody niepełnosprawnego nie przekroczą kwoty 9120 zł w ciągu całego roku podatkowego.
Podstawą przyznania prawa do ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez niepełnosprawnego podatnika orzeczenia o zakwalifikowaniu go przez organy orzekające, do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymienia szczegółowo, kogo można zaliczyć do poszczególnych stopni niepełnosprawności:

 • do znacznego stopnia niepełnosprawności wlicza się osoby posiadające naruszoną sprawność organizmu, niezdolne do pracy bądź zdolne do pracy jedynie w zakładach pracy chronionej, które wymagają, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 • do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności można zaliczyć osoby posiadające naruszoną sprawność organizmu, które są niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 • do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się wszystkie osoby z naruszoną sprawnością organizmu, która wpływa w istotny sposób na obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu ze zdolnością właściwą dla osoby zdrowej. Są to również osoby posiadające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.


Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej niepełnosprawny podatnik lub jego opiekun może odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz poniesione w związku z adaptacją mieszkania na potrzeby niepełnosprawnego podatnika. Ustawa o PIT określa, że mogą to być wydatki poniesione na:

 • Adaptację lokali mieszkalnych w taki sposób, aby dostosować je do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatnika;
 • Wyposażenie lokali mieszkalnych w narzędzia i rzeczy, które pozwolą na łatwiejsze dokonywanie codziennych, często elementarnych czynności higienicznych przez osobę niepełnosprawną;
 • Przystosowanie samochodów i pozostałych pojazdów do potrzeb niepełnosprawności podatnika,
 • Odpłatny ale konieczny transport niepełnosprawnego na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, m.in. karetką transportu sanitarnego lub innymi środkami, jeśli chodzi o osobę niepełnosprawną zaliczaną do I lub II grupy inwalidztwa lub o dzieci niepełnosprawne do lat 16-stu;
 • Używanie samochodu osobowego, który jest własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusach rehabilitacyjnych czy w zakładach leczniczych i rehabilitacyjnych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • Zakup i dokonywanie niezbędnych napraw oraz serwisu indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (bez sprzętów gospodarstwa domowego.);
 • Odpłatne pobyty w sanatoriach, na turnusach rehabilitacyjnych czy za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego itp.;
 • Odpłatne zabiegi rehabilitacyjne;
 • Zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się;
 • Usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa oraz na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • Zakup niezbędnych leków.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus