A A A
drukuj

Na nieuzasadnioną egzekucję odpowiedz swoim pozwem

Data publikacji: 2013.08.14 godz. 10:34

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.1/5

Sąd orzekający o nadaniu tytułu wykonawczego korzysta z dokumentów dostarczonych przez dłużnika. W związku z powyższym zakres jego wiedzy na temat danej sprawy jest dość ograniczony. Komornik, który rozpoczyna postępowanie egzekucyjne musi opierać się na rozpoznaniu sądu. Do zakresu jego obowiązków należy jedynie merytoryczne badanie otrzymanej dokumentacji.

Ze wzgldu na wspomniane okoliczności nie każde postępowanie egzekucyjne jest odpowiednio uzasadnione. Specyficzną konstrukcję obowiązujących przepisów niekiedy próbują wykorzystywać nieuczciwe firmy lub osoby prywatne. Dłużnik wobec, którego wszczęto nieuzasadnione postępowanie egzekucyjne może skutecznie odpowiedzieć na roszczenia rzekomych wierzycieli. W omawianej sytuacji jego środkiem obrony jest tak zwane powództwo opozycyjne ...

Pozew opozycyjny działa przeciwko (rzekomemu) wierzycielowi

Regulacje dotyczące powództwa opozycyjnego znajdują się w ustawie kodeks podstępowania cywilnego (artykuły 840, 842 i 843). Z opisywanej formy powództwa może skorzystać nie tylko osoba, wobec której uruchomiono procedurę egzekucyjną. Identyczne uprawnienie przysługuje również jej małżonkowi (patrz artykuł 8401 KPC). Powództwo żony lub męża zostanie uwzględnione tylko wtedy, gdy egzekucja komornicza wykracza poza majątek prywatny współmałżonka.

Ustawa kodeks postępowania cywilnego przewiduje następujące przesłanki do złożenia pozwu opozycyjnego (patrz artykuł 840 §1):

  • dłużnik przeczy faktom, na których opiera się nadany tytuł wykonawczy
  • po powstaniu tytułu wykonawczego nastąpiło zdarzenie, na wskutek którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane (np. spłata długu)
  • dłużnik kwestionuje przeniesienie obowiązku stanowiącego podstawę egzekucji komorniczej (mimo istnienia stosownych dokumentów)
  • małżonek przeciwko, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności wykaże, że sporne świadczenie nie należy się wierzycielowi

Ze względu na swoją specyfikę powództwo opozycyjne jest skierowane przeciwko interesom rzekomego wierzyciela. Dłużnik posługujący się opisywaną metodą obrony może wnioskować o całkowite umorzenie egzekucji komorniczej lub ograniczenie jej zakresu. Warto nadmienić, że powództwo opozycyjne jest skuteczne w stosunku do wszystkich tytułów wykonawczych, które zostały wydane przez krajowe sądy. W ubiegłym roku takie stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy (wyrok z 26 lipca 2012 roku, II CSK 760/11).

Powództwo opozycyjne musi spełniać warunki określone w artykule 126 i 187 KPC. Takie pismo procesowe składa się w sądzie, z którego okręgu jest prowadzona egzekucja komornicza. Omawiany środek ochrony można wykorzystać również w przypadku, gdy komornik nie podjął jeszcze żadnych działań. Wówczas odpowiednie pismo powinno trafić do sądu, który jest właściwy dla adresu zamieszkania lub siedziby wierzyciela.

Niezależnie od miejsca składania dokumentów osoba korzystająca z powództwa opozycyjnego musi ponieść dodatkowe koszty w wysokości 5% kwestionowanego zobowiązania. Na wniosek dłużnika sąd może zwolnić go z całości lub części wspomnianej opłaty stosunkowej.

Przed nierzetelnym komornikiem też można się bronić

W ramach uzupełnienia warto dodać, że dłużnik dysponuje również opcją obrony przed działaniami nierzetelnego komornika. Tak zwaną skargę na czynności komornicze można składać wielokrotnie. Zarzuty dłużnika rozpatruje sąd rejonowy, przy którym działa oskarżany komornik.

Osoba korzystająca ze skargi na czynności komornicze każdorazowo musi wpłacić 100 złotych na konto sądu. Dłużnik znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może wnioskować o zwolnienie z tej opłaty.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »