A A A
drukuj

Czy można spłacić przed terminem kredyt gotówkowy?

Data publikacji: 2019.07.16 godz. 16:24
OCENA
5,0/5

Przy podpisywaniu umowy kredytowej kredytobiorca i kredytodawca ustalają termin zwrotu zobowiązania oraz terminy płatności kolejnych rat. Prawo jednak pozwala klientom na przedterminową spłatę kredytu gotówkowego. Kiedy będzie to możliwe?

Fot: Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego.

Ustawa o kredycie konsumenckim rezerwuje dla kredytobiorców prawo do wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu. Może to pociągnąć za sobą konieczność zapłaty rekompensaty dla banku, ale otwiera drogę do zmniejszenia kosztów kredytowania. 

 

Podstawa prawna wcześniejszej spłaty kredytu
Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku wskazuje, że każdy kredytobiorca pożyczający w ten sposób pieniądze z banku lub od innej instytucji kredytującej, ma prawo do całościowej lub częściowej, przedterminowej spłaty.
Warto przy tym podkreślić, co właściwie należy rozumieć pod pojęciem kredytu konsumenckiego. To kredyt udzielany odpłatnie konsumentowi na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w kwocie nie większej niż 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska.
W podpisanej umowie kredytowej powinny znaleźć się wszelkie warunki, na jakich kredytobiorca może dokonać wcześniejszej częściowej lub całościowej spłaty kredytu.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Czy wcześniejsza spłata zobowiązania kosztuje?
Prawo rezerwuje konsumentom możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, a bank nie może uzależniać przyjęcia takiej spłaty tym, aby klient poinformował go o swoich zamiarach wcześniej. Niemniej trzeba mieć świadomość, że bank może naliczyć w takiej sytuacji pewną prowizję, która ma zrekompensować utracone w wyniku wcześniejszego oddania zobowiązania odsetki kredytowe. Zapewnia to kredytodawcy art. 50 ustawy o kredycie konsumenckim.

Ile wyniesie rekompensata dla banku?
W umowie kredytowej bank powinien określić wysokość owych opłat. Nie mogą być one wyższe od tych, jakie zostały wskazane w ustawie o kredycie konsumenckim. Ponadto prowizja może zostać pobrana, jeśli spłata kredytu przypada na okres, w którym stopa oprocentowania jest stała, a kwota spłacanych w okresie ostatnich 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa od 3-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »
Prowizja za wcześniejszą, całościową lub częściową spłatę kredytu nie może być wyższa od odsetek, które kredytobiorca zapłaciłby bankowi w okresie między spłatą kredytu przed terminem a uzgodnionym terminem zakończenia umowy.
Wysokość rekompensaty dla banku nie może przekroczyć sumy bezpośrednich kosztów, jakie kredytodawca poniósł w związku z wcześniejszą spłatą kredytu. W ustawie o kredycie konsumenckim wskazano, że prowizja nie może być wyższa niż:

  • 1 proc. spłacanej części kredytu, jeśli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty przekracza rok;
  • 0,5 proc. spłacanej części kredytu, jeśli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty nie przekracza roku.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, bank nie będzie mógł pobrać swojej prowizji i zrekompensować sobie utracone odsetki.

Zwrot części kosztów dla klienta
Wcześniejszy zwrot kredytu do banku nie tylko uwalnia klienta od długu, ale i pozwala na ubieganie się o zwrot części poniesionych kosztów. Banki w obliczu spłaty całości kredytu przedterminowo mają obowiązek obniżyć całkowite koszty kredytowania o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy kredytowej. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy kredytobiorca poniósł je przed całkowitą spłatą kredytu.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »