A A A
drukuj

Czy trzeba zwrócić dotację jeśli firma ogłosi upadłość?

Data publikacji: 2015.12.30 godz. 13:06

Opracowanie własne
OCENA
5.0/5

Unia Europejska, jak również rząd RP przyznają dotację na realizację konkretnych projektów, spełniających warunki wskazywane w kolejnych konkursach w ramach Programów Operacyjnych. Czy upadek firmy, której przyznano dotację powoduje, że jej kwota podlega zwrotowi?

Fot: Czy trzeba zwrócić dotację jeśli firma ogłosi upadłość?

Zgodnie z unijnym prawem, beneficjent nie musi zwracać uzyskanej uprzednio dotacji, nawet po ogłoszeniu upadłości, jeśli wynika ona z nie oszukańczego bankructwa.

Zachowanie trwałości projektu

Beneficjent uzyskujący dotację dla swojej działalności gospodarczej, na realizację zgłoszonego projektu z danego Programu Operacyjnego, musi liczyć się z tym, że jego działania będą monitorowane w czasie przeprowadzania inwestycji, jak i w późniejszym czasie. Kontroli trwałości projektu dokonuje Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Wdrażająca. Polega ona na ustaleniu czy w okresie założonej trwałości projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji, za którą uważa się wszelkie zmiany, które naruszają charakter własności elementu infrastruktury albo powodują zaprzestanie działalności produkcyjnej.

W ciągu kolejnych 3 lub 5 lat od zakończenia inwestycji wspominane instytucje sprawdzają, czy działania podejmowane przez beneficjentów nie mają wpływu na charakter i warunki realizacji projektu lub powodują uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny.

Jeśli podczas kontroli Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Wdrażająca uzna, że dokonano zasadniczej modyfikacji projektu, beneficjent może zostać wezwany do dokonania korekty finansowej, polegającej na zwrocie całości lub części dotacji. Jest to zgodnie z art. 98-102 rozporządzenia Rady 1083/2006/WE ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz art. 207 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). W przypadku 100 proc. modyfikacji projektu, z beneficjentem rozwiązywana jest umowa o dofinansowanie i musi on zwrócić dotację wraz z odsetkami instytucji, która ją wypłaciła.

Upadłość a modyfikacja projektu

Nie ulega wątpliwości, że ogłoszenie upadłości przez beneficjenta w okresie po realizacji projektu lub w jego trakcie powoduje zasadniczą modyfikację inwestycji. Niemniej, unijne przepisy wskazują w art. 57 ust. 5 wymienionego rozporządzenia, że nie ma miejsca naruszenie zasad trwałości projektu w przypadku operacji poddanej zasadniczej modyfikacji w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej spowodowanego upadłością, która nie wynika z oszukańczego bankructwa. Za działalność produkcyjną uważane jest produkowanie dóbr lub świadczenie usług, a jej zaprzestanie odnosi się do trwałego przerwania działań bezpośrednio związanych z realizowanym projektem.

Beneficjent ogłaszający upadłość w okresie trwałości projektu, na który otrzymał dotację, nie musi jej zwracać, bez względu na rodzaj działalności, ale bankructwo nie może nosić znamion defraudacyjnych ze strony beneficjenta.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »