A A A
drukuj

Jakie korzyści ma kredytobiorca przy kredycie konsumenckim?

Data publikacji: 2019.11.06 godz. 14:15
OCENA
5,0/5

Kredyt konsumencki jest szczególnym rodzajem kredytu, który doczekał się pełnej ustawy regulującej jego udzielanie, prawa i obowiązki stron umowy kredytowej czy zasady jego spłaty. Ustawa o kredycie konsumenckim nadaje kredytobiorcy wiele uprawnień. Jakich?

Fot: Co daje nam fakt posiadania "kredytu konsumeckiego"?

Prawo do uzyskania warunków kredytowania i harmonogramu spłaty, odstąpienia od umowy kredytowej i wypowiedzenia jej - to podstawowe korzyści, jakie ustawa o kredycie konsumenckim nadaje kredytobiorcom. 

Podstawa prawna dla kredytu konsumenckiego
Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim uwzględnia wszystkie zasady i tryb zawierania umów kredytowych tego rodzaju. Celem stworzonej regulacji było dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki (dyrektywa 2008/48/WE).
Przywołana ustawa o kredycie konsumenckim zwiększyła poziom ochrony uzasadnionych interesów konsumentów, którzy zaciągają kredyty tego rodzaju i dokonują w związku z nimi czynności prawnych z różnymi instytucjami finansowymi.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Czym jest kredyt konsumencki?
Zgodnie z przepisami ustawy umowa o kredyt konsumencki to umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu konsumenckiego konsumentowi. Jednocześnie umową o kredyt konsumencki może być też każda umowa o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego w wysokości większej niż 255 000 zł.
Umową o kredyt konsumencki będzie m.in.:

  • umowa kredytowa, zawarta na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe,
  • umowa pożyczki,
  • umowa o kredyt odnawialny itp.

Jeśli np. pożyczka jest udzielana bezpłatnie, bez naliczania odsetek czy innych opłat, nie będzie mogła w świetle prawa być uznana za kredyt konsumencki.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Podstawowe prawa kredytobiorcy
Zawarcie umowy kredytowej, która w świetle prawa uznana zostanie za umowę o kredyt konsumencki, powoduje, że kredytobiorca zyskuje liczne korzyści. Już na wstępnym etapie ubiegania się o takie zobowiązanie ma on prawo do otrzymania na swój wniosek bezpłatnego projektu umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki jego udzielenia. Po przyznaniu kredytu klient, który zawarł umowę kredytową na czas określony, ma prawo na swój wniosek w dowolnym momencie do otrzymania harmonogramu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.
Bardzo ważną korzyścią dla klienta zaciągającego kredyt konsumencki jest to, że w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, może wypowiedzieć umowę o kredyt odnawialny, zaś strony mogą określić w umowie termin wypowiedzenia, nie dłuższy niż miesiąc.
Ponadto konsumentowi przysługuje na mocy istniejących przepisów prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin ten rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o kredyt lub też w dniu, w którym konsument otrzymał warunki umowy oraz informację o prawie odstąpienia lub braku takiego prawa.

Komentarze

comments powered by Disqus