A A A
drukuj

Kto skorzysta z refundacji stanowiska pracy?

Data publikacji: 2016.01.05 godz. 15:31
OCENA
5.0/5

Refundacja stanowiska pracy jest pomocą ze strony Powiatowych Urzędów Pracy w całej Polsce dla pracodawców, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy i zatrudniać pracowników. Jest to element walki z bezrobociem rejestrowanym. Na czym to polega i kto może w praktyce z tego skorzystać?

Fot: Kto skorzysta z refundacji stanowiska pracy?

Z refundacji stanowiska pracy skorzysta przedsiębiorca, rolnik lub instytucja oświatowa, jeśli nie zalega z płatnościami publiczno-prawnymi, złoży wniosek o refundację w PUP oraz zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego na stanowisku pracy przez okres 24 miesięcy.

Instrument PUP

Refundacja stanowiska pracy, a właściwie refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest instrumentem, z którego korzysta rynek pracy. Ma on na celu wspieranie przedsiębiorców chcących zatrudniać osoby bezrobotne. Polega na uzyskaniu zwrotu kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego do takiej pracy przez PUP.

Pomoc finansowa na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może maksymalnie wynieść 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Według GUS przeciętne wynagrodzenie w listopadzie 2015 roku wynosiło 4163,98 zł, co oznacza, że górny pułap pomocy z PUP na refundację stanowiska pracy to kwota 24 983,88 zł.

Dla kogo refundacja?

Ostatecznie w wyniku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy powinien skorzystać bezrobotny, który zyskuje pożądaną pracę. Jednak bezpośrednie korzyści odnosi pracodawca, który nie tylko zyskuje pracownika do pracy, ale również pieniądze na zorganizowanie dla niego stanowiska pracy.

W celu uzyskania refundacji, pracodawca musi w pierwszej kolejności złożyć odpowiedni wniosek do PUP. Można tego dokonać będąc:

 • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą;
 • osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zamieszkującą lub mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym lub prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej;
 • niepublicznym przedszkolem lub niepubliczną szkołą, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty.

Jeśli Urząd Pracy pozytywnie rozpatrzy wniosek przedsiębiorcy, podpisuje on umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Następnie powinien on dokonać zakupów związanych z utworzeniem stanowiska pracy i przedłożyć w PUP stosowne faktury.

Podmiot może skorzystać z rzeczonej refundacji, jeśli:

 • nie zalega z wynagrodzeniami dla pracowników, ze składkami do ZUS, na FP i FGŚP;
 • nie zalega z innymi daninami publicznymi;
 • nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 • prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • nie toczy się w stosunku do jego firmy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację;
 • jest niekarany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole, szkołę, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.

Podpisując umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia przez okres 24 miesięcy bezrobotnego na stanowisku pracy utworzonym z przyznanej dotacji.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »