A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie rentę socjalną?

Data publikacji: 2016.02.01 godz. 16:33
OCENA
4.6/5

Renty nie należą się tylko osobom z określonym stażem pracy. Specjalną rentę z ZUS mogą otrzymać również niepełnosprawni bez stażu pracy. Takie świadczenie nie jest wysokie, ale stanowi znaczące wsparcie dla niepełnosprawnej osoby i jej rodziny.

Fot: Ulgi, dopłaty, zwolnienia: Kto dostanie rentę socjalną?

Popularna renta z tytuu niezdolności do pracy jest przyznawana wyłącznie niepełnosprawnym, którzy posiadają odpowiedni okres ubezpieczenia w ZUS-ie. Taki wymóg sprawia, że renty dla pracowników nie mogą otrzymać m.in. osoby, które jeszcze przed zakończeniem nauki uległy poważnemu wypadkowi albo od urodzenia były niezdolne do pracy (np. ze względu na upośledzenie umysłowe). W związku z powyższym, państwo wypłaca specjalną rentę socjalną. Od października 2003 r. przyznawaniem takiego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wcześniej robiły to ośrodki pomocy społecznej). Przed złożeniem odpowiedniego wniosku w placówce ZUS-u, warto jednak poznać wymagania związane z rentą socjalną. Prezentujemy je w kolejnym artykule z naszego cyklu „ulgi, dopłaty, zwolnienia”.

Rentę otrzymają osoby, które w młodości utraciły zdolność do pracy
Informacji o rencie socjalnej nie znajdziemy w tej samej ustawie, która reguluje np. zasady wypłacania renty rodzinnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Odpowiednich przepisów trzeba poszukać w odrębnej ustawie o rencie socjalnej (Dz.U. 2003 Nr 135 poz. 1268). Zgodnie z tą ustawą, prawo do renty socjalnej przysługuje:

  • obywatelom polskim, którzy zamieszkują na terytorium macierzystego kraju
  • cudzoziemcom posiadającym jeden z wymienionych dokumentów: kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydane przez inny kraj (w tym wypadku dodatkowo konieczne jest wykonywanie pracy, prowadzenie firmy lub studiowanie na terytorium Polski)
  • osobom posiadającym status uchodźcy albo objętych ochroną uzupełniającą
  • obywatelom państw UE i EFTA, którzy posiadają prawo pobytu i miejsce zamieszkania na terytorium Polski

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

W myśl obowiązujących przepisów, renta socjalna jest wypłacana pełnoletnim i całkowicie niezdolnym do pracy osobom. Ta niezdolność do podjęcia zatrudnienia musi powstać:

  • przed ukończeniem 18 roku życia
  • podczas nauki w szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25 roku życia)
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej

W kontekście wymagań dotyczących pełnoletności rencisty warto dodać, że za osobę pełnoletnią jest uznawana także kobieta, która po ukończeniu 16 lat wstąpiła w związek małżeński.

Dowiedz się ile wynosi renta socjalna i na ile może zostać przyznana »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »