A A A
drukuj

Czy pracodawca w Polsce może wypłacać wynagrodzenia w walucie obcej?

Data publikacji: 2017.07.26 godz. 11:02
OCENA
5.0/5

Pracodawca na mocy umowy zawieranej z pracownikiem zobowiązuje się do wypłaty w określonym terminie wynagrodzenia w ściśle oznaczonej kwocie. Czy może być ono płatne w walucie obcej?

Fot: Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie w walucie obcej?

Strony umowy o pracę mogą określić w niej, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w walucie obcej, ale tylko takiej, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Najważniejsze uprawnienie pracownika
Przy zawieraniu umowy o pracę, pracownik zyskuje uprawnienie do wypłaty wynagrodzenia, które stanowi jeden z najważniejszych elementów stosunku pracy. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do rodzaju pracy, kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu oraz jakości i ilości jej świadczenia, zgodnie z art. 78 Kodeksu pracy. Wynagrodzenie wypłacane jest zwykle w formie pieniężnej, choć jego część na mocy odpowiednich przepisów może być uiszczona w formie rzeczowej. Kodeks jednocześnie nie nakazuje pracodawcy wypłaty wynagrodzenia w określonej walucie.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Waluta pensji
Nic nie stoi na przeszkodzie formalnej, aby wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę zawartej z polskim pracodawcą było wypłacane w innej walucie niż w złotówkach. Jeśli jest to wynagrodzenie w walucie obcej, to jej średni kurs musi być ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Pracodawca musi zagwarantować, że w przeliczeniu na złotówki wynagrodzenie w walucie obcej będzie wynosić nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w gospodarce narodowej, które w 2017 roku jest równe 2000 zł brutto. Po przeliczeniu wynagrodzenia wyliczonego w obcej walucie na złotówki, pracodawca powinien sprawdzić, czy nie jest ono niższe przy pełnym wymiarze czasu pracy niż minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce.
Kodeks cywilny wskazuje, że jeśli suma pieniężna wyrażona jest w walucie obcej, to dłużnik, w tym wypadku pracodawca, może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. Jeśli więc już w umowie o pracę, pracodawca i pracownik zgodzili się, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w walucie obcej, pracodawca może je wypłacić w polskich złotych, chyba że z umowy, ustawy lub orzeczenia sądu wynika, że pensja powinna być wypłacona w konkretnej walucie.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Wartość waluty obcej podlega przeliczeniu na złotówki według średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Pod uwagę bierze się przy tym kurs waluty z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »