A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Urząd Pracy pomoże Ci zmienić kwalifikacje zawodowe

Data publikacji: 2016.06.03 godz. 12:22

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

Przekwalifikowanie zawodowe lub zdobycie nowych umiejętności bywa bardzo kosztowne. Urząd Pracy może pomóc w opłaceniu kosztów kursów i szkoleń. Bezzwrotna pożyczka szkoleniowa to nawet 16 000 zł.

Fot: Urząd pracy udziela bezzwrotnej pożyczki

W obecnych czasach, wiele osób jest zmuszonych do zmiany pierwotnie wyuczonego zawodu. Taka konieczność przekwalifikowania może wynikać z małej liczby ofert pracy w danej branży (np. przemyśle ciężkim). Coraz częściej praktyczne szkolenia zawodowe podejmują także młode osoby, które skończyły studia i obecnie mają problemy ze znalezieniem pracy. Dodatkowe kwalifikacje mogą się przydać wszystkim bezrobotnym. Problem polega na tym, że szkolenie związane z nauką zawodu lub doskonaleniem zawodowym często bywa kosztowne. Odpowiedzią na kłopoty ze sfinansowaniem szkolenia, jest nieoprocentowana pożyczka szkoleniowa, której udziela lokalny urząd pracy. W ramach wspomnianej pożyczki można otrzymać prawie 17 000 zł na pokrycie kosztów związanych z kursami i szkoleniami. Nasz kolejny artykuł z cyklu „ulgi, dopłaty, zwolnienia” wyjaśnia, jakie są zasady wykorzystania kwoty, którą za darmo pożycza państwo.

Nieoprocentowane środki otrzyma również starsza i pracująca osoba
Głównym adresatem pożyczki szkoleniowej są bezrobotni. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami inne osoby również mogą otrzymać nieoprocentowane środki na sfinansowanie kursu lub szkolenia. Zasady udzielania preferencyjnej pożyczki szkoleniowej, reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). Wspomniana ustawa wskazuje, że starosta za pośrednictwem urzędu pracy może udzielić nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy (limit dla maja 2016 r. = 400% x 4181,49 zł = 16 725,96 zł). Taka pożyczka ma na celu pomoc w znalezieniu pracy, jej utrzymaniu albo rozpoczęciu działalności gospodarczej. O pożyczkę szkoleniową po zarejestrowaniu jako osoba poszukująca pracy, mogą wnioskować:

 • bezrobotni
 • osoby znajdujące się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub stosunku służbowego (z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
 • pracownicy zatrudnieni przez firmę znajdującą się w stanie upadłości lub likwidacji (z wyjątkiem likwidacji do celów prywatyzacji)
 • górnicy otrzymujący świadczenie socjalne podczas urlopu górniczego lub górniczy zasiłek socjalny
 • uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej lub indywidualnego programu integracji
 • żołnierze rezerwy
 • osoby pobierające rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe
 • osoby w wieku powyżej 45 lat, które obecnie pracują lub wykonują działalność gospodarczą i chcą uzyskać pomoc w rozwoju zawodowym
 • osoby opłacające składki KRUS w pełnym zakresie jako małżonek lub domownik rolnika, które chcą podjąć pracę lub działalność gospodarczą poza rolnictwem
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terenie Polski

Nie kwalifikujesz się do nieoprocentowanej pożyczki? Sprawdź warunki taniej pożyczki gotówkowej. Wypełnij formularz kontaktowy »

Osoby należące do przynajmniej jednej z powyższych grup, po uzyskaniu zgody starosty mogą otrzymać środki z Funduszu Pracy na okres nieprzekraczający 18 miesięcy (od dnia zakończenia szkolenia). Ze względu na niewielką liczbę rat, wnioskodawcy nie powinni zaciągać wysokich pożyczek. W przypadku kwoty 10 000 zł i okresu spłaty wynoszącego półtora roku, miesięczna rata to 555,56 zł (zwracany kapitał + zerowe odsetki). Trzeba podkreślić, że odsetki ustawowe zostaną naliczone po:

 • wykorzystaniu pożyczki na cele nieokreślone w umowie
 • niepodjęciu lub nieukończeniu ustalonego szkolenia


Nieprzestrzeganie ustaleń z umowy, skutkuje również koniecznością natychmiastowego zwrotu całej pożyczki. W przypadku problemów ze spłatą, zostaje uruchomione postępowanie egzekucyjne, którego koszt obciąża dłużnika.

Pożyczka na 1,5 roku to dla Ciebie za krótko? Złóż wniosek o kredyt, którego spłatę rozłożysz nawet na 10 lat! Złóż wniosek »

Na studia podyplomowe można otrzymać dotację zamiast pożyczki …
W kontekście pożyczki szkoleniowej warto wspomnieć o innej formie pomocy, która jest związana z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje, że osoby spełniające warunki do otrzymania pożyczki szkoleniowej (patrz pierwsza powyższa lista), mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie studiów podyplomowych. Taka dotacja wynosi do 100% kosztu studiów, ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia (12 544,47 zł w maju 2016 r.). Dofinansowanie studiów podyplomowych jest wypłacane na podstawie pisemnej umowy, a środki z Funduszu Pracy trafiają bezpośrednio na konto uczelni. Zwrot wypłaconej dotacji nie jest wymagany jeśli w trakcie nauki beneficjent podejmie inną pracę, działalność zarobkową lub działalność gospodarczą. Wówczas możliwe jest spokojne dokończenie podjętych studiów. Sankcję polegającą na przymusowym zwrocie wypłaconej pomocy, stosuje się tylko wtedy, gdy studia podyplomowe zostały przerwane z winy ich uczestnika.
Dotację z urzędu pracy można dostać również na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dowiedz się więcej »

Osoby wnioskujące w urzędzie pracy o dofinansowanie studiów powinny wiedzieć, że będzie przysługiwało im również specjalne stypendium szkoleniowe. Kwota takiego stypendium wynosi 20% zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli uczestnik studiów podyplomowych przed ich ukończeniem, podjął pracę lub działalność gospodarczą, to wypłata stypendium będzie kontynuowana. Podobne zasady przyznawania i wypłaty stypendium szkoleniowego dotyczą również osób skierowanych na szkolenie zawodowe. Różnica polega na tym, że stypendium dla niezatrudnionego uczestnika szkolenia jest ustalane proporcjonalnie do okresu nauki i wynosi od 20% zasiłku dla bezrobotnych do 120% zasiłku dla bezrobotnych (przy wymiarze szkolenia przynajmniej 150 godzin w miesiącu). Po podjęciu zatrudnienia lub działalności gospodarczej, osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma niższe stypendium (20% zasiłku dla bezrobotnych, niezależnie od czasu szkolenia).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »