A A A
drukuj

Jak banki reagują na niespłacany kredyt?

Data publikacji: 2015.11.10 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
5.0/5

W wyniku przejściowych kłopotów z płynnością finansową, kredytobiorca może mieć problem z terminową spłatą kolejnych rat kredytu. Jak w takiej sytuacji zareaguje bank? Czy od razu rozpocznie windykację lub odda sprawę do sądu?

Fot: Jak banki reaguja na niesplacany kredyt?

Różne powody utraty płynności
Firma zaciągając kredyt musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową i wiarygodność. Niemniej, w wyniku wielu zewnętrznych okoliczności może stracić płynność finansową i nie mieć na bieżąco wystarczających środków finansowych, aby pokryć wszelkie zobowiązania.

Ciekawostka
Według statystyk, przeciętne przedsiębiorstwo boryka się z zaległymi należnościami w kwocie 29 900 zł (dane z lutego 2015 roku). Najbardziej zadłużona firma w Polsce ma zaś długi rzędu 66 mln zł.
W momencie utraty zdolności do regulowania płatności, firma może przestać spłacać swoje kredyty. Jak w takim przypadku zareaguje bank będący jej wierzycielem?

Pierwszy krok - kontakt i ugoda
W pierwszej kolejności bank, który identyfikuje niespłacenie raty kredytu przez swojego kredytobiorcę, podejmuje kroki mające na celu skontaktowanie się z nim i wyjaśnienia przyczyn opóźnień. Jeśli okazuje się to niemożliwe drogą telefoniczną, bankowcy wysyłają pisma ponaglające do swoich klientów.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Z perspektywy samego dłużnika nie należy unikać kontaktu z bankiem, ponieważ nie przyniesie to pozytywnych skutków. Jeśli dłużnik nie odbiera telefonów, nie reaguje na wysyłane do niego pisma, wierzyciel podejmuje znacznie poważniejsze kroki, które prowadzą do sądu i wizyty komornika. Tymczasem, można zawrzeć z bankiem ugodę i restrukturyzować zadłużenie, co najczęściej przekłada się na wydłużenie okresu spłaty kredytu, dzięki czemu można zmniejszyć wysokość płaconych rat nawet o 50 procent. Można też konsolidować długi, jeśli firma posiada kilka zaciągniętych równolegle kredytów i pożyczek.

Poza negocjacjami
W przypadku gdy firma nie podejmie negocjacji z bankiem, kredytodawca może zastosować bardziej radykalne działania zmierzające do odzyskania swoich należności. Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) wierzyciel może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. Termin wypowiedzenia ustawowo wynosi 30 dni, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu. Jeśli jednak istnieje uzasadnione zagrożenie upadłością kredytobiorcy, termin wypowiedzenia jest skracany do 7 dni.

Gdy po wypowiedzeniu umowy kredytu, kredytobiorca nadal nie zaspokoi roszczeń banku, ten może wystąpić o cesję wierzytelności na rzecz osoby trzeciej albo samodzielnie zainicjować egzekucję. Bank może posłużyć się na mocy art. 96 ust. 1 i 2 ustawy bankowym tytułem egzekucyjnym i wystąpić do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności. Sąd wydaje nakaz zapłaty lub bankowy tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Jeśli dłużnik nadal uchyla się od zapłaty, czynności windykacji należności przejmuje komornik.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »