A A A
drukuj

Jakie wpłaty i wypłaty są dozwolone z konta zajętego przez urząd skarbowy?

Data publikacji: 2018.07.11 godz. 16:37
OCENA
4.0/5

Rachunek bankowy może zostać zajęty przez bank na polecenie urzędu skarbowego. Nie oznacza to jednak, że jego właściciel utraci w ten sposób całkowicie dostęp do zgromadzonych na takim rachunku środków.

Fot: Co można robić na rachunku zajętym przez US?

Zajęcie rachunku bankowego na zaległości wobec US oznacza dla podatnika ograniczenie prawa do dysponowania posiadanymi środkami, do wysokości zajętej wierzytelności. Na koncie musi jednak pozostać kwota wolna od zajęcia, dlatego wypłaty z konta dalej są możliwe. 

Jak urząd skarbowy zajmuje rachunki bankowe podatników?
Urząd skarbowy nie tylko nalicza i pobiera płatności zaliczek na podatek lub samego podatku, ale też prowadzi działania egzekucyjne. Mając na celu ściągnięcie zaległości podatkowej, może zająć wierzytelności z rachunków bankowych podatnika, posługując się środkiem egzekucyjnym w postaci zawiadomienia wysyłanego do banku o zajęciu.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Bank uzyskujący takie pismo nie ma prawa wypłacić podatnikowi pieniędzy do wysokości zajętej wierzytelności, odpowiadającej sumie:

  • dochodzonych należności,
  • odsetek za zwłokę,
  • kosztów egzekucyjnych.

Przy zastosowaniu środka egzekucyjnego przez urząd skarbowy w stosunku do rachunku podatnika, bank nie zamyka konta, ale podatnik nie ma możliwości swobodnego dysponowania wszystkimi zgromadzonymi na koncie pieniędzmi. Może dysponować wyłącznie kwotą nadwyżki ponad kwotę zajęcia. Zajęte pieniądze są niezwłocznie przekazywane przez bank do urzędu skarbowego. Jeśli pokryją w całości zaległości, do banku urząd wysyła zawiadomienie o tym fakcie.
Urząd skarbowy zobowiązany jest do wysłania podatnikowi odpisu zawiadomienia o zajęciu skierowanego do banku oraz odpis tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja. Zajęcie następuje wobec wszystkich rachunków zobowiązanego prowadzonych przez bank.

Dozwolone wypłaty
Jeśli blokada rachunku bankowego zdarzy się pracodawcy, który np. zalega z płatnościami podatków, to ma on dostęp tylko w ograniczony sposób do firmowego konta bankowego. Dozwolone będą z niego wypłaty na pensje dla pracowników oraz należne od nich zaliczki na podatek dochodowy i składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
W przypadku zajęcia przez urząd skarbowy konta należącego do osoby fizycznej, dostępne dla niej będą co miesiąc środki z rachunku osobistego w kwocie 1575 zł. Bank nie może też przekazać ze środków zgromadzonych na koncie do urzędu skarbowego pieniędzy pochodzących z:

  • alimentów,
  • świadczeń rodzinnych,
  • dodatku pielęgnacyjnego.

Zajęty rachunek bankowy pozostaje aktywny. Podatnikowi wolno podjąć z niego środki w wysokości kwoty wolnej od zajęcia. Obowiązuje ona w przypadku zajęcia rachunków osobistych osób fizycznych, czyli oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych. Zajęcie może być dokonane do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »