A A A
drukuj

Kiedy przedawni się Twój kredyt?

Data publikacji: 2015.04.03 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4.2/5

Przedawnienie kredytu lub pożyczki jest korzystne dla dłużnika. Na taką zmianę trzeba jednak długo poczekać.

Fot: przedawnienie kredytu

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Po upływie terminu przedawnienia dłużnik nie musi już wpłacać zaległej kwoty (np. rat kredytowych) na konto wierzyciela. Zadłużonej osoby, która słusznie wskazała na przedawnienie swojego zobowiązania, w żaden sposób nie można zmusić do spłaty. Po przedawnieniu długu bezskuteczne stają się też działania komornika. Problem dla dłużników polega na tym, że terminy przedawnienia zobowiązań są dłuższe niż mogłoby się wydawać po pobieżnej lekturze przepisów.

Trzyletni termin przedawnienia to tylko ogólna zasada…

Obowiązujące prawo różnicuje termin przedawnienia w zależności od rodzaju długu (patrz poniższa tabela). W przypadku kredytów bankowych i pożyczek pieniężnych, wspomniany termin wynosi 3 lata od terminu płatności (np. kolejnej raty kredytu). Jeżeli dłużnik nie zapłacił kilku rat, to termin przedawnienia będzie liczony osobno dla każdej z tych kwot.

Bardzo ważny wyjątek dotyczy zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki, które jest egzekwowane na podstawie wyroku sądowego, nakazu zapłaty lub ugody sądowej. Dla takich długów obowiązuje dziesięcioletni termin przedawnienia (patrz poniższa tabela). Z punktu widzenia klienta banku bardziej korzystna może być sytuacja, w której kredytodawca skorzystał z Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Wówczas jest stosowany trzyletni termin przedawnienia.

Na całkowite przedawnienie długu nie mogą liczyć osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy lub pożyczkę zabezpieczoną hipoteką. W takim przypadku przedawnienie będzie dotyczyło tylko odsetek. Wierzyciel, który zadbał o ustanowienie hipoteki może bezterminowo domagać się spłacenia pożyczonej kwoty.

Terminy, po upływie których przedawnia się zadłużenie
Rodzaj zadłużenia Termin przedawnienia długów
Zadłużenie egzekwowane na podstawie wyroku sądowego, nakazu zapłaty lub orzeczenia sądu polubownego
10 lat
Pozostałe rodzaje zadłużenia wobec osób fizycznych
Zadłużenie wobec ZUS-u wynikające z niezapłaconych składek(dla składek wymaganych przed 2012 r. analogiczny termin to 10 lat) 5 lat
Zadłużenie wynikające z niezapłaconego podatku dochodowego (termin naliczany od końca roku, w którym była wymagana płatność) 5 lat
Zadłużenie wynikające z kredytu lub pożyczki pieniężnej3 lata
Zadłużenie wynikające z limitu na karcie kredytowej (dla zobowiązań powstałych przed 7 października 2013 r. obowiązuje termin dwuletni).
Zadłużenie wynikające z umowy ubezpieczenia
Zadłużenie wynikające z czynszu
Zadłużenie po stronie pracodawcy wynikające z umowy o pracę
Zadłużenie wynikające z alimentów
Zadłużenie wynikające z usług telekomunikacyjnych
Zadłużenie wynikające ze świadczeń okresowych (np. rat leasingowych)
Zadłużenie wynikające z mandatów karnych (termin liczony od daty uprawomocnienia się mandatu)
Zadłużenie po stronie klienta wynikające z zawarcia umowy z przedsiębiorcą (ogólny termin)
Zadłużenie po stronie klienta wynikające z umowy sprzedaży zawartej z przedsiębiorcą

2 lata
Zadłużenie wynikające z umowy o dzieło (termin liczony od daty wydania dzieła)
Zadłużenie wynikające z umowy zlecenia (w również zawartej z przedsiębiorcą)
Zadłużenie wynikające z umowy przewozu (np. kara za brak biletu) 1 rok

Działania wierzyciela przerywają bieg kodeksowego terminu

Przedawnienie pożyczki lub kredytu po trzech latach jest możliwe tylko wtedy, gdy wierzyciel (np. bank lub firma pożyczkowa) nie będzie podejmował formalnych działań w celu odzyskania długu. Do takich działań należy:

  • wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dla bankowego tytułu egzekucyjnego
  • wystąpienie do sądu z powództwem cywilnym przeciwko dłużnikowi
  • wystąpienie do komornika sądowego z wnioskiem o podjęcie działań egzekucyjnych

Termin przedawnienia zostaje przerwany także po uznaniu długu przez kredytobiorcę lub rozpoczęciu mediacji z wierzycielem. Warto wiedzieć, że taki sam efekt jak pisemne uznanie długu mają czynności związane z jego obsługą np. częściowa spłata lub złożenie wniosku o wydłużenie terminu płatności.

Trzeba również pamiętać, że ponowne naliczanie tego samego terminu przedawnienia („od zera”) rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy postępowanie egzekucyjne lub sądowe zostanie zakończone. Ten sam termin przedawnienia dla jednego zobowiązania może być przerywany wielokrotnie. Dlatego niektóre długi pożyczkowe lub kredytowe są wymagalne nawet po okresie znacznie dłuższym niż 3 lata.

Uwaga: po przedawnieniu kredytowy dług nie znika z BIK-u!

Wbrew powszechnej opinii, przedawnienie zobowiązania związanego z kredytem lub pożyczką, nie rozwiązuje wszystkich problemów dłużnika. Jeśli klient banku lub firmy pożyczkowej nie spłacił swojego zobowiązania, to po okresie przedawnienia jego dane nadal będą widniały w systemie Biura Informacji Kredytowej oraz rejestrach Biur Informacji Gospodarczej (KRD, KBIG, ERIF, InfoMonitor). Wynika to z faktu, że przedawnienie długu nie skutkuje jego umorzeniem. Osoba, której dług się przedawnił może go dobrowolnie spłacić lub podjąć negocjacje z wierzycielem. Decyzja o spłacie przedawnionego długu jest nieodwołalna. Dłużnik nie może żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy nawet wtedy, gdy nie wiedział o przedawnieniu swojego zobowiązania.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloDom Zielona Hipoteka w VeloBank »