A A A
drukuj

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Data publikacji: 2013.05.13 godz. 10:55

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.2/5

Każda firma ubezpieczeniowa w ramach swoich polis ustala indywidualny zestaw wyłączeń ochrony. Mimo tego można zbudować katalog restrykcji, które są typowe dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Osoby nabywające popularne polisy powinny się zapoznać z tą listą. Znajomość podstawowych przesłanek, które powodują wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej może im oszczędzić wielu rozczarowań …

Niektóre restrykcje wobec ubezpieczonego są obowiązkowe

Analiza warunków różnych ubezpieczeń pozwoliła na wskazanie kilkunastu typowych wyłączeń ochrony. Zostały one zaprezentowane w poniższym zestawieniu. Warto zaznaczyć, że niektóre restrykcje wynikają z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Takie powszechnie obowiązujące i obligatoryjne wyłączenia oznaczono przy pomocy kursywy.

W kontekście pozostałych restrykcji warto zwrócić uwagę, że ubezpieczyciele wykluczają możliwość rekompensowania szkód wynikających z rażącego niedbalstwa, lekkomyślności lub celowego działania. Dobry przykład stanowią polisy zabezpieczające nieruchomości oraz odpowiedzialność cywilną właścicieli pojazdów mechanicznych (patrz poniższe zestawienie).

Przegląd wyłączeń ochrony, które stosowane w przypadku popularnych ubezpieczeń

Rodzaj ubezpieczenia

Typowe wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciel nie odpowiada, gdy:

Ubezpieczenie na życie

 • ubezpieczony popełnił samobójstwo przed upływem dwóch lat od daty zawarcia umowy (za zgodą klienta wspomniany termin może zostać skrócony do sześciu miesięcy)
 • ubezpieczony zataił chorobę, która spowodowała jego śmierć przed upływem trzech lat od daty zawarcia umowy (za zgodą klienta wspomniany termin może zostać skrócony)
 • zgon ubezpieczonego nastąpił na wskutek działań wojennych lub czynnego uczestnictwa w zamieszkach
 • ubezpieczony zmarł ze względu na zarażenie wirusem HIV w pewnym okresie od zawarcia umowy
 • ubezpieczony zginął w trakcie uprawiania ryzykownych sportów

Ubezpieczenie nieruchomości

 • zniszczenia powstały na wskutek działań wojennych, aktów terroru lub działalności górniczej
 • budynek został uszkodzony ze względu na trzęsienie ziemi lub działanie energii nuklearnej
 • uszkodzenia są skutkiem naturalnego zużycia budynku
 • szkody zostały wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osobę, która pozostawała z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
 • ubezpieczony lub jeden z jego bliskich dopuścił się rażącego niedbalstwa (np. pozostawił włączone żelazko, które wywołało pożar)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla właścicieli pojazdów mechanicznych

 • szkody wyrządzone przez kierującego poniósł posiadacz pojazdu
 • wypadek spowodował zanieczyszczenie lub skażenie środowiska
 • zniszczeniu uległy pieniądze, cenne dokumenty, papiery wartościowe lub wyroby jubilerskie
 • ładunki przewożone za opłatą zostały uszkodzone, a winę za wypadek ponosi kierujący
 • szkody wywołał kierujący, który znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających
 • wypadek nastąpił na wskutek celowego działania właściciela pojazdu lub osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla właścicieli pojazdów mechanicznych

 • osoby poszkodowane nie zapięły pasów bezpieczeństwa (w przypadku dzieci wymagany jest odpowiedni fotelik)
 • w pojeździe znajdowało się zbyt wielu pasażerów

Źródło: opracowanie własne na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń i aktów prawnych

Kontrowersyjne wyłączenia ochrony można zgłosić do UOKIK-u …

W ramach podsumowania warto nadmienić, że ubezpieczyciel nie może swobodnie ograniczać zakresu ochrony. Niedozwolone są wszelkie zapisy umowne, które podważają sens danego ubezpieczenia lub szkodzą interesom klientów. Z takimi niedozwolonymi klauzulami walczy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Osoby, które mają uzasadnione wątpliwości co do praktyk ubezpieczyciela powinny skorzystać ze wsparcia UOKiK-u.  


 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »