A A A
drukuj

Komornik może sprzedać rzeczy współmałżonka nierzetelnego dłużnika?

Data publikacji: 2016.10.17 godz. 14:02

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4,1/5

Zaciągnięcie kredytu bez zgody współmałżonka nie stanowi teraz problemu - banki oferują nawet kilkadziesiąt tys. zł. Warto wiedzieć, że małżonek, który nie podpisywał umowy też będzie odpowiadał w razie braku spłaty.

Fot: Kiedy na współmałżonku ciąży egzekucja komornicza zagrożona jest cała rodzina.

Reklamy kredytów gotówkowych czasem kuszą możliwością pożyczenia całkiem sporej kwoty (np. 30 000 zł - 40 000 zł), bez formalnej zgody małżonka. Na zaciągnięcie zobowiązania bez podpisu męża lub żony, pozwalają również firmy pozabankowe. Taka możliwość ze względu na obowiązujące przepisy, nie jest dostępna tylko w przypadku kredytów hipotecznych (patrz artykuł 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - KRiO). Niestety często okazuje się, że druga strona związku małżeńskiego, nie wie o długach zaciąganych przez beztroskiego partnera. Jeżeli w opisywanej sytuacji współmałżonkowie nie posiadają intercyzy, to położenie oszukanego męża lub oszukanej żony, może nie być godne pozazdroszczenia. Wiele zależy do tego, czy kredyt finansował na tzw. zwykłe potrzeby rodziny.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komornik zwykle może zająć więcej niż osobisty majątek kredytobiorcy
Zasady egzekucji zobowiązań (w tym kredytów i pożyczek) z majątku małżonka/małżonków, zostały dokładnie określone w ustawie kodeks rodzinny i opiekuńczy. Na podstawie wspomnianego kodeksu, można wyróżnić kilka sytuacji, które skutkują różnym zakresem odpowiedzialności majątkowej małżonków (patrz poniżej). Warto podkreślić, że poniższe zestawienie dotyczy sytuacji małżonków nieposiadających umowy majątkowej małżeńskiej tzw. intercyzy). W Polsce na razie niewiele małżeństw decyduje się na zawarcie takiej umowy, która może znacznie uprościć zasady egzekucji komorniczej. Jeżeli małżonkowie umownie zlikwidują majątek wspólny, to każdy z nich będzie odpowiadał za kredyt tylko swoim majątkiem osobistym (jeśli złożył podpis na umowie). Istnieje tylko jeden wyjątek od tej zasady, który omówimy w dalszej części artykułu.

Odpowiedzialność za kredyty małżonków mających wspólnotę majątkową*
Okoliczności zaciągnięcia kredytu Egzekucja komornicza może objąć:
Kredyt został zaciągnięty przez jednego małżonka (bez oficjalnej zgody drugiego) 1.majątek osobisty małżonka, który zaciągnął kredyt
2. wynagrodzenie i dochody z działalności zarobkowej kredytobiorcy
3.korzyści wynikające z praw autorskich kredytobiorcy i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej
4.składniki majątku przedsiębiorstwa (jeżeli dług powstał w związku z działalnością gospodarczą)
Jeden z małżonków zaciągnął kredyt, a drugi wyraził na to zgodę 1. majątek osobisty małżonka, który zaciągnął kredyt
2. majątek wspólny małżonków
Małżonkowie wspólnie są stronami umowy kredytu 1. majątki osobiste małżonków
2. majątek wspólny małżonków
Kredyt został zaciągnięty przed zawarciem małżeństwa 1. majątek osobisty małżonka, który zaciągnął kredyt
2. wynagrodzenie i dochody z działalności zarobkowej kredytobiorcy
3. korzyści wynikające z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej

Informacje zawarte w powyższej tabeli wskazują, że małżonek samodzielnie zaciągający kredyt, w przypadku braku intercyzy odpowiada głównie własnymi dochodami z pracy lub działalności gospodarczej i majątkiem osobistym. W skład majątku osobistego wchodzą głównie przedmioty nabyte przed ślubem, niewypłacone wynagrodzenia, rzeczy osobiste oraz darowizny i spadki (patrz kolejna tabela). Udokumentowane wyrażenie zgody na kredyt przez drugiego małżonka, rozszerza zakres egzekucji komorniczej na majątek wspólny. Do majątku wspólnego należą między innymi wynagrodzenia i dochody z pracy lub działalności gospodarczej każdego małżonka. Jeżeli drugi małżonek przystąpi do umowy kredytu, to komornik będzie mógł zająć również jego majątek osobisty (patrz powyższa tabela). Trzeba jednak pamiętać, że pewne przedmioty są ustawowo zwolnione z egzekucji komorniczej.
Zobacz, jakich przedmiotów nie będzie mógł zabrać komornik »

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Warto również zwrócić uwagę, że o majątek osobisty nie muszą się obawiać osoby, których mąż lub żona posiada kredyt zaciągnięty jeszcze przed ślubem. W takiej sytuacji, egzekucja komornicza ogranicza się do majątku kredytobiorcy (patrz powyższa tabela).

Prawny podział majątku małżonków mających wspólnotę majątkową
Majątek osobisty małżonka Majątek wspólny małżonków
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą między innymi:
1. przedmioty majątkowe, które zostałynabyte przed wejściem w związek małżeński
2. niewypłacone wynagrodzenie za wykonaną pracę
3. przedmioty służące do zaspokajania osobistych potrzeb (np. biżuteria, sprzęt sportowy)
4. przedmioty uzyskane przez małżonka w drodze zapisu, dziedziczenia i darowizny(jeśli spadkodawca lub darczyńca nie postanowił inaczej)
5. prawa autorskie oraz prawa pokrewne
6. prawa własności przemysłowej
7. prawa przysługujące tylko jednej osobie (np. alimenty)
8. przedmioty uzyskane w ramach nagrody za osobiste osiągnięcia
Do majątku wspólnego małżonków zaliczają się przedmioty majątkowe nabyte podczas trwania wspólności majątkowej. Na majątek wspólny składają się między innymi:
1. wypłacone wynagrodzenia i dochody z działalności zarobkowej każdego małżonka
2. dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego małżonka (np. czynsze za wynajem nieruchomości)
3. środki zgromadzone przez każdego małżonka w otwartym funduszu emerytalnym lub pracowniczym funduszu emerytalnym
4. składki przechowywane na subkoncie ZUS 

Uwaga: szczególne zasady dotyczą kredytów na codzienne potrzeby …
Warto również wspomnieć o ważnym wyjątku, który został przewidziany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ten wyjątek dotyczy kredytów zaciąganych na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, „przez zobowiązanie zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny należy rozumieć tylko te zobowiązania, które odnoszą się do normalnych codziennych potrzeb rodziny, wymagających bezwzględnie zaspokojenia bez potrzeby podejmowania przez małżonków specjalnych decyzji” (patrz wyrok SN z dnia 22 września 1966 r. - sygnatura akt I CR 544/66). Przykładem wspomnianych zobowiązań mogą być na przykład chwilówki łatające domowy budżet. Za zobowiązania potrzebne do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, zawsze odpowiadają obaj współmałżonkowie (majątkiem wspólnym oraz majątkami osobistymi). Taka zasada obowiązuje nawet w sytuacji, gdy małżonek posiadający intercyzę podpisał umowę kredytu potrzebnego np. do zapłaty czynszu lub zakupu żywności. Weź nawet 2 000 zł pożyczki i oddaj tyle, ile pożyczyłeś »

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »