A A A
drukuj

Komornik zapłaci odszkodowanie?

Data publikacji: 2015.11.24 godz. 11:41

Opracowanie własne
OCENA
4.2/5

Komornik, prócz szczególnych uprawnień, ma również ustalone obowiązki ustawowe. W przypadku złamania przepisów, osoba, na której przeprowadzono egzekucję komorniczą, może pozwać komornika i starać się o odszkodowanie.

Fot: Komornik zapłaci odszkodowanie?

Na mocy obowizujących przepisów, komornik posiada szczególne uprawnienia. Przykładem może być prawo do przymusowego otwarcia mieszkania i przeszukania odzieży dłużnika. Osoby prowadzące egzekucję komorniczą, jako funkcjonariusze publiczni podlegają szczególnej ochronie prawnej. Przepisy regulują również odpowiedzialność komorników. Nie jest ona związana jedynie z karami nakładanymi przez samorząd zawodowy. Komornik w ramach wykonywanych obowiązków odpowiada również za przestępstwa (np. przywłaszczenie) i wyrządzone szkody majątkowe oraz niemajątkowe.

Komornika można np. oskarżyć o kradzież lub przywłaszczenie …
Osoba prowadząca egzekucję, nie jest wyłączona z odpowiedzialności karnej. Komornik może popełnić wiele różnych przestępstw w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Wydaje się jednak, że najbardziej prawdopodobnym nadużyciem jest:

 • kradzież (art. 278 kodeksu karnego)
 • przywłaszczenie (art. 284 kodeksu karnego)
 • uszkodzenie cudzej rzeczy (art. 288 kodeksu karnego)
 • przyjęcie łapówki (art. 228 kodeksu karnego)
 • nadużycie pełnionej funkcji (art. 231 kodeksu karnego)
 • ujawnienie tajemnicy służbowej (art. 266 kodeksu karnego)
 • poświadczenie nieprawdy w dokumencie (art. 271 kodeksu karnego)

Klasyfikacja danego zdarzenia jako przestępstwa, oczywiście zależy od jego okoliczności. Komornika, który zgodnie z przepisami zajął rzecz należącą do dłużnika, na pewno nie można oskarżyć o kradzież. Warto wiedzieć, że po prawomocnym skazaniu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, komornik zostaje automatycznie odwołany ze stanowiska (zobacz artykuł 15a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji). W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo nieumyślne, Minister Sprawiedliwości ma prawo do odwołania komornika ze stanowiska.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Złamanie przepisów podczas egzekucji jest podstawą do pozwu
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji określa również zasady odpowiedzialności cywilnej komorników. Zgodnie z art. 23 wspomnianej ustawy, komornik jest zobowiązany do naprawienia szkody, która powstała na wskutek działania niezgodnego z prawem albo zaniechania działań. Warto pamiętać, że zastępca komornika ponosi taką samą odpowiedzialność w zakresie wykonywanych czynności. Ważny jest też fakt, że Skarb Państwa odpowiada solidarnie razem z komornikiem (za szkody wyrządzone przez osobę prowadzącą egzekucję). Zgodnie z zasadą solidarnej odpowiedzialności, pozew dotyczący nielegalnych działań komornika można skierować przeciwko Skarbowi Państwa. Trzeba również nadmienić, że odpowiedzialność odszkodowawcza komornika jest niezależna od jego winy (zobacz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2009 r. - sygnatura akt SK 34/07).
Odpowiedzialność komorników dotyczy zarówno szkód materialnych, jak i niematerialnych. To oznacza, że komornik będzie odpowiadał nie tylko za uszczerbek w majątku poszkodowanego (np. dłużnika lub jego krewnego). Osobę prowadzącą egzekucję można również oskarżyć o to, że poprzez niewłaściwe działania spowodowała np. poczucie krzywdy oraz stres.

Od niedawna komornicy mają swojego rzecznika dyscyplinarnego
Doniesienia o nadużyciach niektórych komorników, skłoniły rząd do zmiany przepisów. W dniu 24 września 2015 r. Prezydent zaakceptował nowelizację ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Wspomniana nowelizacja wprowadza zmiany w zasadach postępowania dyscyplinarnego wobec komorników. Od stycznia 2016 r. w takiej procedurze ma uczestniczyć rzecznik dyscyplinarny. Jego zadaniem będzie występowanie w roli oskarżyciela. Rzecznik powinien wszczynać postępowanie dyscyplinarne z urzędu albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu, sędziego - wizytatora, organów samorządu komorniczego oraz komorników - wizytatorów. Niestety dłużnicy nadal nie będą mieli prawa do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec komornika. Dlatego efekty działania nowych przepisów będą uzależnione głównie od rzetelności i samokontroli środowiska komorniczego.
Zmieniona ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, modyfikuje również sankcje przewidziane dla osób, które złamały przepisy podczas postępowania egzekucyjnego. Od stycznia 2016 roku, komornikom będą groziły następujące kary:

 • upomnienie
 • nagana
 • kara pieniężna w granicach od dwukrotnej do trzydziestokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
 • kara zawieszenia w czynnościach na okres od 6 miesięcy do 2 lat
 • wydalenie ze służby komorniczej

Warto wiedzieć, że odpowiedzialność dyscyplinarną za swoje działania ponoszą również aplikanci i asesorzy komorniczy. W przypadku wspomnianych osób, prócz typowych sankcji (upomnienie, kara pieniężna, nagana) możliwe jest wykreślenie z listy aplikantów komorniczych lub wykazu asesorów komorniczych. Takie rozwiązanie skutkuje brakiem możliwości dokończenia aplikacji lub wykonywania zawodu asesora przez kolejne pięć lat. Warto również nadmienić, że od stycznia 2016 roku, rzecznik dyscyplinarny będzie zajmował się ewentualnymi nadużyciami aplikantów komorniczych i asesorów.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »