A A A
drukuj

Kto może wziąć kredyt podatkowy prowadząc działalność gospodarczą?

Data publikacji: 2015.12.18 godz. 13:52
OCENA
5,0/5

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczanych według wybranej metody opodatkowania. Można ich nie płacić, jeśli „zaciągnie się” u fiskusa kredyt podatkowy. Kiedy jest to możliwe?

Fot: Kto może wziąć kredyt podatkowy prowadząc działalność gospodarczą?

Kredyt podatkowy przeznaczony jest dla małych przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą. Można z niego skorzystać w roku kolejnym, jeśli w poprzednim podatnik prowadził działalność przez co najmniej 10 miesięcy, a jego średniomiesięczne dochody wynoszą co najmniej 1000 euro.

Bez zaliczek podatkowych
Kredyt podatkowy to w praktyce preferencja przeznaczona dla młodych przedsiębiorców, polegająca na zwolnieniu ich z obowiązku odprowadzania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.
Uprawnionymi do kredytu podatkowego są podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Preferencja dotyczy osób, które w okresie ostatnich 3 lat liczonych od końca roku poprzedzające prowadzenie działalności gospodarczej lub w roku rozpoczęcia działalności (art. 44 ust. 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych):

  • nie prowadziły działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną,
  • ich małżonek nie prowadził takiej działalności, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Dla skorzystania z kredytu podatkowego przedsiębiorca musi spełnić łącznie warunki określone w art. 44 ust. 7c ustawy o PIT:

  • osiągnięcie w okresie poprzedzającym rok korzystania z kredytu podatkowego, przychodu z działalności w wysokości średniomiesięcznej stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro, w przeliczeniu na złotówki według kursu NBP z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;
  • posiadanie statusu małego przedsiębiorcy;
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w każdym miesiącu, w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia;
  • niewykorzystywanie w swojej działalności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o znacznej wartości, udostępnionych nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność;
  • rozliczanie z fiskusem według skali podatkowej.

Aby uzyskać kredyt podatkowy należy o niego wnioskować we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Kiedy rozpoczyna się kredyt podatkowy?
Wbrew powszechnej opinii, młodzi przedsiębiorcy nie mogą zaniechać opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych już w pierwszym roku działalności gospodarczej. Wynika to z założeń ujętych w ustawie o PIT. Mianowicie, uprawnieni do kredytu podatkowego podatnicy będą mogli zastosować go przede wszystkim w okresie bezpośrednio następującym po roku, w którym rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej.

Ważne!
Warunkiem jest przy tym to, aby działalność ta była prowadzona przez co najmniej 10 pełnych miesięcy. Jeśli więc działalność gospodarcza została założona 1 września 2015 roku, z kredytu podatkowego przedsiębiorca będzie mógł zacząć korzystać w 2017 roku. W przypadku, gdy warunek prowadzenia działalności przez 10 miesięcy w danym roku nie jest spełniony, preferencja znajduje zastosowanie dopiero dwa lata po roku, w którym po raz pierwszy przedsiębiorca rozpoczął działalność.

Komentarze

comments powered by Disqus