A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto otrzyma dotację na otwarcie działalności gospodarczej?

Data publikacji: 2016.05.24 godz. 12:39
OCENA
3.1/5

Rozpoczęcie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z kosztami. Banki nie chcą pożyczać pieniędzy firmom bez kilkuletniego stażu. Sytuację ratują państwowe dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

Fot: Dotacja z Urzędu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej

Sfinansowanie pierwszych inwestycji to jeden z najwikszych problemów dla początkujących przedsiębiorców. Kłopoty mogą się pojawić nawet wtedy, gdy na uruchomienie działalności gospodarczej potrzeba np. 15 000 zł - 20 000 zł. Tylko kilka krajowych banków (m.in. Idea Bank - sprawdź tutaj ») ma ofertę kredytową dla firm bez doświadczenia rynkowego. Dlatego osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, powinny zainteresować się systemem państwowych dotacji. Jego uczestnicy mogą otrzymać bezzwrotną pomoc finansową, która obecnie wynosi nawet 24 000 zł. Osoby ubiegające się o taką dotację na start firmy, oczywiście muszą spełniać określone wymagania. W naszym kolejnym artykule z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia” informujemy o kryteriach i zasadach przyznawania pomocy z Funduszu Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Dotowana firma musi działać przynajmniej przez następny 1 rok …
Kluczowe informacje na temat pomocy dla firm z urzędów pracy i Funduszu Pracy, można znaleźć w ustawie o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). Wspomniany akt prawny mówi, że starosta może (nieobowiązkowo i jednorazowo) przyznać bezrobotnemu lub absolwentowi centrum/klubu integracji społecznej, środki na podjęcie działalności gospodarczej (np. zakup urządzeń oraz pomoc prawną, konsultacje i doradztwo). Taka dotacja ze środków Funduszu Pracy, nie może przekroczyć równowartości 600% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W maju 2016 r. maksymalny limit wsparcia, które przyznaje starosta (za pośrednictwem urzędu pracy) wynosi 24 401,70 zł. Niższe limity dotacji dotyczą założyciela spółdzielni socjalnej oraz jej późniejszych członków (odpowiednio: 400% przeciętnego wynagrodzenia oraz 300% przeciętnego wynagrodzenia).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomocy na uruchomienie nowej firmy nie otrzymają przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali się jako bezrobotni w okresie zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie nie przysługuje również osobom, które:

  • w trakcie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, bez uzasadnienia odmówiły podjęcia odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w działaniach z Programu Aktywizacja i Integracja
  • z własnej winy przerwały staż, szkolenie, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub indywidualnego planu działania, udział w Programie Aktywizacja i Integracja albo podobnej inicjatywie
  • wcześniej już otrzymały publiczną i bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej/rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do takiej spółdzielni
  • w okresie poprzednich dwóch lat przed złożeniem wniosku, były skazane za przestępstwa gospodarcze
  • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację, prowadziły inną firmę
  • złożyły wniosek o takie samo wsparcie w innym urzędzie pracy

Nawet jedna z powyższych okoliczności, stanowi podstawę do odmowy udzielenia pomocy finansowej. Nie spełniasz wymagań? Sprawdź, czy możesz otrzymać pożyczkę na otwarcie działalności »
Szczegółowe warunki przyznawania dotacji na uruchomienie firmy, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2015 poz. 1041). Wspomniane rozporządzenie mówi, że umowa dofinansowania podpisywana z bezrobotnym, powinna zawierać zobowiązanie do prowadzenia firmy przynajmniej przez kolejne 12 miesięcy. Do tego okresu wlicza się czas choroby lub rehabilitacji. Beneficjent pomocy zobowiązuje się również do zaprezentowania w urzędzie pracy szczegółowego rozliczenia wykorzystanych środków. Taki dokument trzeba dostarczyć w trakcie 2 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Niedotrzymanie terminu rozliczenia pomocy, przedwczesne zakończenie działalności gospodarczej lub inne naruszenie warunków umowy, skutkuje obowiązkiem zwrotu przyznanej kwoty razem z odsetkami. Jeżeli w inny sposób nie można wyegzekwować zobowiązania przedsiębiorcy (dotacji i odsetek), to urząd pracy korzysta z pomocy komornika.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Rolnicy mają prawo do rządowej pomocy na nieco innych zasadach
Warto nadmienić, że obowiązujące przepisy określają nieco inne zasady dotacji dla rolników. Osoby objęte ubezpieczeniem w KRUS-ie, mogą otrzymać pomoc z urzędu pracy na założenie firmy lub zakup ziemi jeśli:

  • straciły pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
  • nie są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych
  • przez poprzednie 18 miesięcy pracowały i opłacały składki od podstawy równej przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę
  • płacą podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej, który nie przekracza kwoty dla 5 hektarów przeliczeniowych albo kwoty dla 1 hektara przeliczeniowego na członka rodziny (drugi limit dotyczy domowników nieposiadających innych stałych źródeł dochodu poza rolnictwem)

Osoby spełniające powyższe warunki, mogą uzyskać dotację w takiej samej wysokości jak bezrobotny (do 600% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - maksymalnie 24 401,70 zł w maju 2016 r.). Decyzja w tej sprawie zależy jednak od oceny sytuacji wnioskodawcy i jego dalszych planów zarobkowych.
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy, rolnik spełniający powyższe warunki, zawsze powinien otrzymać refundację składek KRUS przez pierwsze cztery kwartały po utracie zatrudnienia oraz stypendium na czas odbywania szkoleń. Wspomniane stypendium jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, a jego maksymalna wysokość to 120% zasiłku dla bezrobotnych. Warto pamiętać, że prawo do stypendium szkoleniowego przysługuje też osobom bezrobotnym, które nie prowadzą działalności rolniczej. Zobacz, gdzie dotaniesz nawet do 15 000 zł pożyczki »

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus