A A A
drukuj

Osobiste i rzeczowe zabezpieczenia spłaty kredytu

Data publikacji: 2018.05.24 godz. 11:11
OCENA
4.5/5

Banki muszą dbać o jakość swojego portfela kredytowego. Przy udzielaniu każdego zobowiązania ponoszą pewne ryzyko związane z możliwością braku spłaty. Dlatego mogą żądać od klientów zabezpieczeń. Stosowane są przy tym zabezpieczenia osobiste i rzeczowe.

Fot: Zabezpieczenia kredytów akceptowane przez banki.

Bank przy żądaniu zabezpieczenia spłaty kredytu zmniejsza ponoszone ryzyko kredytowe. Dzięki zabezpieczeniom, kredytobiorca z kolei zwiększa swoje szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki. 

Po co bankowi zabezpieczenia?
Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki zwiększa pewność dla banku, że zobowiązanie finansowe zostanie spłacone przez klienta, a jeśli to nie nastąpi, bank będzie mógł zaspokoić swoje wierzytelności z ustanowionego zabezpieczenia. Może być ono ustanowione na całość lub określoną część wierzytelności.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Zabezpieczenia osobiste
Jednym z rodzajów zabezpieczeń zobowiązania finansowego jest zabezpieczenie osobiste, gdzie kredytobiorca za powstałe zadłużenie odpowiada całym swoim majątkiem. Jeśli nie spłaci swojego kredytu lub pożyczki, wówczas wierzyciel może zgłosić się po kapitał, jaki klient zgromadził przed, w trakcie, jak i po udzieleniu kredytu.
Wśród zabezpieczeń osobistych można wyróżnić kilka ich form:

 • Poręczenie cywilne - jest formą umowy zawartą pomiędzy kredytodawcą a poręczycielem - żyrantem. W jej ramach żyrant zobowiązuje się do spłaty wierzytelności, jeśli dłużnik główny nie będzie w stanie uregulować długu. Poręczyciel odpowiada całym swoim majątkiem za dług, a umowa traci ważność, jeśli zobowiązanie zostanie uregulowane w całości.
 • Gwarancja bankowa - to również forma poręczenia, ale w roli poręczyciela występuje bank. Podstawą zabezpieczenia jest pisemne zobowiązanie banku do uregulowania zobowiązania, tzw. sumy gwarancyjnej, jeśli zleceniodawca gwarancji nie ureguluje wierzytelności.
 • Poręczenie wekslowe - tzw. awal, gdzie poręczający, czyli awalista zobowiązuje się do spłaty weksla wtedy, gdy pierwotny dłużnik nie uregulował zobowiązania. Awal może dotyczyć nie tylko całego, ale i części długu.
 • Weksel - papier wartościowy zobowiązujący osobę wskazaną w nim do zapłaty określonej kwoty pieniężnej w wyznaczonym terminie.
 • Przystąpienie do długu - kredyt lub pożyczka są wówczas zaciągane nie przez jednego, ale kilku klientów, z których każdy przejmuje odpowiedzialność za zadłużenie i odpowiada solidarnie za spłacenie wierzytelności.
 • Cesja wierzytelności - usankcjonowana w art. 509-516 Kodeksu cywilnego, inaczej przelew, polegający na przeniesieniu wierzytelności na osobę trzecią lub podmiot gospodarczy. Zmiana wierzyciela odbywa się przy tym bez konieczności pozyskania zgody dłużnika.
 • Przejęcie długu - wówczas pełną odpowiedzialność za zadłużenie przejmuje osoba trzecia, czyli przejemca, a pierwotny dłużnik zostaje zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązanie.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Zabezpieczenia rzeczowe
W przeciwieństwie do zabezpieczeń osobistych, zabezpieczenie rzeczowe polega na tym, że dłużnik odpowiada tylko za poszczególne składniki swojego majątku.
Możliwe formy zabezpieczenia rzeczowego to:

 • Hipoteka - ustanawia się w jej przypadku zabezpieczenie na nieruchomości, w postaci wpisu w księdze wieczystej na rzecz wierzyciela.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie - polega na przeniesieniu własności ruchomości na wierzyciela, ale dłużnik ma prawo z niej korzystać.
 • Zastaw - ogólny lub rejestrowy, gdzie stronami są wierzyciel i właściciel oddawanej w zastaw ruchomości. Pożyczkobiorca w zastawie ogólnym nie może korzystać z zabezpieczonej rzeczy, a w zastawie rejestrowym już tak.
 • Kaucja bankowa - obejmuje przeniesienie określonej kwoty pieniężnej na rzecz kredytodawcy.
 • Blokada środków na rachunku - polega na ustanowieniu blokady rachunku bankowego dłużnika, wraz z ustanowieniem dyspozycji dla przelewu określonych środków pieniężnych.
 • Ubezpieczenie spłaty kredytu - sprzedawane jako opcja dodatkowa do kredytu, obejmuje m.in. ubezpieczenie na życie kredytobiorcy, a w przypadku jego śmierci świadczenie z ubezpieczenia pozwala bliskim na spłatę zobowiązania kredytowego.

Zabezpieczenia rzeczowe tracą ważność w momencie spłaty zobowiązania przez dłużnika. 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »