A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie rentę rodzinną?

Data publikacji: 2016.01.26 godz. 14:13
OCENA
4.4/5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać rentę rodzinną, która załagodzi finansowe skutki śmierci bliskiego, który przed śrmiercią pobierał emeryturę lub rentę. Nie tylko dzieci otrzymują takie świadczenia.

Fot: Ulgi, dopłaty, zwolnienia: Kto dostanie rentę rodzinną?

Renta rodzinna jest popularnym świadczeniem, które przysługuje członkom rodziny zmarłego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie wypłaca takie wsparcie w formie rekompensaty za dochody zmarłego emeryta lub rencisty. W powszechnej świadomości utrwaliło się przekonanie, że renta rodzinna przysługuje dzieciom zmarłego. Tymczasem ZUS przyznaje wspomniane świadczenie także rodzeństwu, wnukom, rodzicom, wdowie, wdowcowi, a nawet byłej małżonce. Warto wiedzieć, jakie kryteria do uzyskania renty rodzinnej muszą spełniać poszczególni krewni. Informacje na ten temat przekazujemy w naszym kolejnym artykule z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”.

W niektórych przypadkach ZUS wypłaca rentę do końca życia dziecka
Najważniejsze informacje na temat renty rodzinnej znajdziemy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według wspomnianej ustawy, prawo do renty rodzinnej posiada osoba, której zmarły krewny był emerytem lub rencistą (w chwili zgonu). Co ważne, renta rodzinna przysługuje również wtedy, gdy zmarły nie pobierał świadczenia rentowego lub emerytalnego, ale przed śmiercią spełniał warunki jego uzyskania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje, że osoba uprawniona do renty była całkowicie niezdolna do pracy w chwili zgonu. Identyczna zasada dotyczy także zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Wymienione świadczenia również „przechodzą” na krewnych zmarłego w formie renty rodzinnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rentę rodzinną po zmarłym może otrzymać następująca osoba:

 • dziecko własne, dziecko drugiego małżonka oraz dziecko przysposobione
 • rodzic biologiczny, ojczym, macocha i osoba przysposabiająca
 • małżonek (tzn. wdowa lub wdowiec)
 • wnuk lub członek rodzeństwa, który był przyjęty na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności

Renty rodzinnej niestety nie uzyskają dzieci przyjęte na utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Renta rodzinna najczęściej jest przyznawana dzieciom. Takie świadczenie będzie wypłacane:

 • do ukończenia 16 lat
 • do ukończenia nauki w szkole (nie dłużej jednak niż do końca 25 roku życia)
 • do końca życia jeśli dziecko jest niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji

Trzeba wspomnieć, że okres wypłaty renty rodzinnej zostaje przedłużony do zakończenia nauki, jeżeli dziecko ukończyło 25 lat i uczęszcza na ostatni rok studiów wyższych.

Wspomniane limity wiekowe dotyczą także wnuków oraz członków rodzeństwa przyjętych na wychowanie i utrzymanie. Takie osoby otrzymają rentę rodzinną jeśli dodatkowo spełniły następujące warunki:

 • zmarły przyjął je na wychowanie przynajmniej rok przed swoim zgonem (warunek nie dotyczy śmierci emeryta lub rencisty na wskutek wypadku) i
 • żyjący rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania lub
 • po śmierci rodziców ZUS nie przyznał im renty rodzinnej lub
 • zmarły był ich opiekunem ustanowionym przez sąd

Wdowa nabędzie prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat lub była niezdolna do pracy. Renta rodzinna przysługuje również wdowie, która sprawuje opiekę nad dzieckiem niezdolnym do samodzielnej egzystencji (uprawnionym do renty rodzinnej) albo wychowuje osobę małoletnia i uprawioną do renty rodzinnej. W tym drugim przypadku, wdowa otrzymuje rentę rodzinną do osiągnięcia przez uczące się dziecko 18 roku życia. Wszystkie powyższe warunki dotyczą również wdowca. Warto dodać, że osoba niespełniająca ustawowych wymogów jako wdowa lub wdowiec, może otrzymać czasową rentę rodzinną jeśli nie dysponuje innym źródłem utrzymania. Takie świadczenie jest przyznawane na jeden rok od śmierci małżonka albo na czas uczestniczenia w szkoleniu zawodowym (nie dłużej jednak niż przez dwa lata od zgonu współmałżonka).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Była małżonka otrzyma rentę rodzinną pod warunkiem, że spełniła warunki dotyczące wdowy i dodatkowo miała prawo do alimentów w chwili śmierci byłego męża. W przypadku renty rodzinnej dla rodziców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych również bierze pod uwagę warunki dotyczące wdowy lub wdowca. Dodatkowym wymogiem jest utrzymywanie rodziców przez zmarłego (bezpośrednio przed jego śmiercią).

Sprawdź, ile wynosi renta rodzinna. Przejdź na drugą stronę »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »