A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie rentę socjalną?

Data publikacji: 2016.02.01 godz. 16:33
OCENA
4,6/5

Uwaga: renta socjalna może być przyznana czasowo lub zawieszona
Zgodnie z przepisami, renta socjalna ma charakter stały lub okresowy. Okresowa renta jest przyznawana, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że dana osoba może odzyskać zdolność do pracy (np. w wyniku rehabilitacji). Podstawą do przyznania renty socjalnej na wniosek niepełnosprawnej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) jest:

  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie komisji lekarskiej zaliczające daną osobę do I lub II grupy inwalidów
  • orzeczenie uprawniające do renty socjalnej na mocy wcześniejszych przepisów (obowiązujących do 1 października 2003 r.)

Według ustawy o rencie socjalnej, takiego wsparcia nie otrzymują osoby, które:

  • są uprawnione do jednego z wymienionych świadczeń: renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty inwalidzkiej, zagranicznej renty, renty strukturalnej, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • posiadają prawo własności/współwłasności lub są posiadaczami nieruchomości rolnych o powierzchni przekraczającej 5 hektarów przeliczeniowych (w przypadku współwłasności, ZUS bierze pod uwagę udział danej osoby w nieruchomościach rolnych)
  • zostały tymczasowo aresztowane albo podlegają karze pozbawienia wolności (z wyjątkiem dozoru elektronicznego)
  • osiągnęły inne przychody przekraczające 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego do celów emerytalnych - 2726,80 zł brutto od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r. jeśli miesięczne przychody przekroczą ten limit, wypłata renty jest tymczasowo zawieszana)

Renty socjalnej nie otrzymają również niepełnosprawni posiadający jednocześnie prawo do renty rodzinnej z ZUS-u lub KRUS-u, jeśli przysługująca im część renty rodzinnej jest wyższa od 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rentę rodzinną, która nie przekracza wspomnianego limitu (200% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy), można pobierać razem z rentą socjalną, ale wysokość tych dwóch świadczeń jest limitowana (do 200% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy).
Przeczytaj więcej o rencie rodzinnej w naszym poradniku »

Renta socjalna jest nieco niższa od minimalnej renty dla pracowników
Osoba składająca wniosek o rentę socjalną, powinna zdawać sobie sprawę, że takie świadczenie nie jest wysokie. Według obowiązujących przepisów, renta socjalna wynosi 84% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W związku z powyższym, od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. renta socjalna ma wysokość 739,58 zł brutto (880,45 zł brutto x 84%). Opisywana renta podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak inne świadczenia o charakterze rentowym i emerytalnym. Od renty socjalnej w ujęciu brutto, niestety trzeba zapłacić podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną. Dlatego renta socjalna w ujęciu netto („na rękę”) wyniesie około 643 zł (wynik dla renty wypłacanej od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 roku, uwzględnia kwotę wolną od podatku).
Wniosek o rentę socjalną trzeba złożyć w lokalnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prócz wspomnianego wniosku, uprawniona osoba albo jej przedstawiciel ustawowy musi dostarczyć np. zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego leczenie, dokumentację medyczną, ewentualne orzeczenie dotyczące niepełnosprawności oraz zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej. Niekiedy mogą być wymagane również inne dokumenty.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »