A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie zasiłek rehabilitacyjny z ZUS?

Data publikacji: 2016.02.09 godz. 14:11
OCENA
4,8/5

Osoba zmagająca się ze skutkami choroby lub wypadku, nie zawsze może wrócić do pracy po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji, można wnioskować do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to pozwala pracownikowi na spokojną rehabilitację nawet przez kolejne 12 miesięcy.

Fot: Kto dostanie zasiłek rehabilitacyjny z ZUS?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS trwa nawet 182 dni. Ten maksymalny okres jest wydłużany do 270 dni, jeżeli pracownik choruje na gruźlicę. Wydłużony termin (270 dni), dotyczy również niezdolności do pracy przypadającej w trakcie ciąży. Mimo stosunkowo długiego okresu wypłaty zasiłku chorobowego, nie wszystkie osoby mogą się wykurować w ciągu 182 dni lub 270 dni. W związku z powyższym, istnieje możliwość uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, które również wypłaca ZUS. Takie świadczenie z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego jest przyznawane na czas rehabilitacji i posiada wartość zbliżoną do pensji z ostatniego roku przed chorobą. Dzięki temu, pracownik może spokojnie przejść rehabilitację. Warto jednak pamiętać, że ZUS w pewnych sytuacjach nie przyznaje świadczenia rehabilitacyjnego lub wstrzymuje wypłatę pieniędzy. Dlatego nasz kolejny artykuł z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia” dokładnie prezentuje przepisy związane ze świadczeniem rehabilitacyjnym.

Stan zdrowia chorego musi dawać jakąś nadzieję na powrót do pracy
Kluczowe informacje na temat świadczenia rehabilitacyjnego znajdziemy w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ten sam akt prawny reguluje również zasady wypłaty zasiłku chorobowego. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikom oraz innym osobom ubezpieczonym w ZUS-ie (np. przedsiębiorcom), którzy:

 • są nadal niezdolni do pracy po zakończeniu wypłaty zasiłku chorobowego
 • po dalszej rehabilitacji mogą odzyskać sprawność do pracy

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że osoba trwale niezdolna do pracy, nie otrzyma zasiłku rehabilitacyjnego. Takiemu pracownikowi lub przedsiębiorcy może zostać wypłacona renta z tytułu niezdolności do pracy.
Wedle obowiązujących przepisów, świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na okres przywrócenia zdolności do pracy (rehabilitacji). Czas wypłaty opisywanego świadczenia nie może jednak przekroczyć 12 miesięcy. O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego i czasie wymaganej rehabilitacji, decyduje lekarz orzecznik ZUS-u. Od jego decyzji przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Z takiego odwołania można skorzystać w trakcie 14 dni od dostarczenia niesatysfakcjonującej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Świadczenia nie otrzyma m.in. przedsiębiorca zadłużony wobec ZUS
Warto wiedzieć, że przepisy przewidują wiele sytuacji, w których ZUS nie wypłaci świadczenia rehabilitacyjnego. Opisywane świadczenie nie trafi do ubezpieczonej osoby, jeżeli taki wnioskodawca:

 • na podstawie przepisów szczególnych zachował prawo do wynagrodzenia
 • jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 • przebywa na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym
 • w danym miesiącu wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał okres świadczenia rehabilitacyjnego niezgodnie z jego przeznaczeniem (kara polega na czasowym zawieszeniu wypłaty zasiłku)
 • znajduje się w areszcie tymczasowym albo więzieniu (wyjątek dotyczy więźnia objętego ubezpieczeniem chorobowym i skierowanego do pracy)
 • spowodował swoją niezdolność do pracy w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia (potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu)
 • posiada zadłużenie związane ze składkami ZUS, które przekracza 6,60 zł (ta restrykcja dotyczy tylko osób samodzielnie opłacających swoje składki np. przedsiębiorców)
 • podjął lub kontynuuje zatrudnienie, dzięki któremu jest objęty ubezpieczeniem chorobowym

Osoby zmagające się dolegliwościami na wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, dodatkowo nie otrzymają świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli:

 • będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających znacząco przyczyniły się do spowodowania wypadku
 • bezzasadnie odmówiły badania alkomatem/testem na obecność narkotyków lub swoim zachowaniem uniemożliwiły przeprowadzenie takiego badania
 • na wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa naruszyły przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia, co było wyłączną przyczyną wypadku

We trzech wymienionych przypadkach, utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego jest definitywna i stanowi karę za zachowania niepożądane w pracy.

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny »

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »