A A A
drukuj

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – czy należy się zwrot części prowizji?

Data publikacji: 2018.03.12 godz. 16:42
OCENA
2.7/5

Rzecznik finansowy coraz częściej otrzymuje skargi dotyczące zwrotu części kosztów pozaodsetkowych przy okazji wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Kredytodawcy uchylają się od tego obowiązku, a jest on zapisany w ustawie.

Fot: Przy wcześniejszej spłacie kredytu należy się zwrot części prowizji.

Klienci spłacający kredyty konsumenckie mają prawo do zwrotu części prowizji pobranej z tytułu udzielenia kredytu, jeśli zdecydują się na wcześniejszą spłatę swojego zobowiązania. 

Uprawnienie kredytobiorców
Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty całości takiego zobowiązania przed terminem określonym w umowie, całkowity jego koszt ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Tymczasem banki i inni kredytodawcy uważają, że na mocy obowiązujących przepisów nie muszą nic zwracać kredytobiorcy, a ten nie będzie musiał płacić żadnych odsetek czy składki ubezpieczeniowej za kolejne miesiące okresu trwania wcześniej zaciągniętego kredytu konsumenckiego.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Stanowisko UOKiK i Rzecznika Finansowego
Prawo kredytobiorców do częściowego zwrotu kosztów pozaodsetkowych w przypadku wcześniejszego spłacenia zobowiązania potwierdzili w maju 2016 roku wspólnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy. Interwencja ta okazała się skuteczna jedynie przypadku w niektórych banków, zmieniających swoje praktyki w zakresie szacowania zwrotu klientowi części opłat za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego.
Banki argumentują, że nie mogą zwrócić swoim kredytobiorcom części prowizji, ponieważ przeznaczona została ona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem umowy lub innymi czynnościami przedkontraktowymi. Inna argumentacja wskazuje, że są to koszty jednorazowe, które nie są w żadnym przypadku związane z okresem kredytowania. W powszechnym rozumieniu prowizja stanowi wynagrodzenie dla kredytodawcy z tytułu udostępnienia konsumentowi kapitału. Rzecznik Finansowy stoi na stanowisku, że jeśli klient spłacił wcześniej kredyt, to należy mu się zwrot części kosztów kredytowych.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Jeśli klient zaciągnął 95 tys. zł kredytu na okres 10 lat, z oprocentowaniem 4,99 proc. w skali roku i zamierzał je spłacić w ratach równych, a prowizja za cały okres kredytowania miała wynieść 82 tys. zł, zaś odsetki łączne 38 tys. zł, to po 3 miesiącach spłaty powinien ponieść łączny koszt 4 tys. zł - po 2 tys. zł tytułem odsetek i prowizji. Taki przykład znalazł się na stronach Rzecznika Finansowego. Pokazano w nim również, że jeśli klient zdecyduje się na spłatę rzeczonego kredytu po 3 miesiącach kredytowania, owe 4 tys. zł powinny być jego jedynymi kosztami, a pozostałe 80 tys. zł tytułem prowizji musi być zwrócone przez bank.
Jeśli kredytodawca nie zwróci tej pokaźnej prowizji, klient ma prawo wystąpić z wnioskiem o interwencję lub postępowanie polubowne do Rzecznika Finansowego, a gdyby to nie przyniosło oczekiwanych skutków, może walczyć o pieniądze przed sądem.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »