A A A
drukuj

Czy bank może naliczyć dodatkowe opłaty przy odstąpieniu od umowy kredytowej?

Data publikacji: 2019.08.05 godz. 15:14
OCENA
5.0/5

Odstąpienie od umowy kredytowej jest prawem przysługującym konsumentowi na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Kiedy i jak z niego skorzystać i czy przy okazji odstępowania od umowy kredytu bank może naliczyć dodatkowe prowizje czy opłaty?

Fot: Kredyt gotówkowy - odstąpienie

Kredytodawca nie może naliczyć żadnych dodatkowych opłat w związku z odstąpieniem od umowy kredytowej przez konsumenta. Należy mu się zwrot pożyczonej kwoty pieniędzy oraz naliczonych odsetek za czas pozostawania pieniędzy w dyspozycji kredytobiorcy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy kredytowej
Świadomy swoich praw konsument wie, że w momencie podpisania umowy o kredyt lub pożyczkę ma aż 14 dni na zastanowienie się, czy rzeczywiście chce się zapożyczać. W tym czasie może złożyć do banku lub firmy pożyczkowej stosowny wniosek o odstąpieniu od umowy kredytowej. Takie prawo dają mu przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
W art. 53 wspominanej ustawy wskazuje, że konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Ważne jest, że bank - kredytodawca czy pośrednik kredytowy, ma obowiązek przy zawieraniu umowy z klientem wręczyć mu wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli tego nie zrobi, musi uzupełnić dokumenty i od tej chwili konsument będzie miał 14 dni na rezygnację.
Co ważne, prawo to odnosi się do kredytów konsumenckich, czyli takich, które są udzielane na podstawie umowy o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż polska. Kredytodawcą jest tu podmiot, który w zakresie swojej działalności udziela kredytu lub daje przyrzeczenie jego udzielenia konsumentowi.

Konsekwencje finansowe i prawne odstąpienia od umowy kredytowej
Chcąc zrezygnować z zawartej umowy kredytowej, konsument musi w ciągu 14 dni od jej podpisania złożyć lub wysłać do banku wniosek. Sporządzić go trzeba na piśmie, według wzoru dostarczonego przez bank. Nie trzeba podawać żadnej przyczyny odstąpienia od umowy kredytowej. Liczy się czas wysłania pisma, nie zaś moment jego przyjęcia przez kredytodawcę.
Odstąpienie od umowy kredytowej powoduje, że kontrakt ten traci swoją moc prawną, a zapisy zawarte w umowie nie obowiązują żadnej ze stron. Konsument musi wiedzieć, że takie działanie pociąga za sobą konieczność zwrotu do banku pełnej pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami. Naliczane są one za każdy dzień, w którym środki z kredytu znajdowały się w dyspozycji kredytodawcy.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Bank nie może naliczyć żadnych dodatkowych kosztów czy rekompensat za odstąpienie od umowy przez konsumenta. Klient nie ponosi, zgodnie z art. 54 ustawy o kredycie konsumenckim, kosztów związanych ze swoim działaniem, z wyjątkiem wspominanych odsetek. Konsument musi niezwłocznie zwrócić kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Za dzień spłaty kredytu uznaje się dzień przekazania środków pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta.
W ustawie dodano, że w przypadku odstąpienia od umowy, kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »