A A A
drukuj

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu?

Data publikacji: 2016.01.05 godz. 11:23
OCENA
5,0/5

Wcześniejsze uregulowanie zobowiązania kredytowego wobec banku pozwala na pozbycie się długu, ale pociąga za sobą najczęściej dodatkowe koszty w postaci prowizji za częściową lub całościową przedterminową spłatę. Dlatego przed dokonaniem takiej operacji warto rozważyć, jak bardzo będzie ona kosztowna?

Fot: Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu?

Jeśli firma zaciągnęła kredyt konsumencki na swoją bieżącą lub inwestycyjną działalność, może go spłacić przed terminem, w dowolnym dla siebie momencie, ale musi liczyć się z koniecznością uiszczenia pewnej prowizji na rzecz banku.

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Do grona kredytów konsumenckich, zgodnie z ustawą o takim kredycie, zalicza się kredyty gotówkowe. Można je spłacić częściowo lub całościowo przed terminem wskazanym w umowie kredytowej. Gwarantuje to art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim, który mówi, że:

„1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.”

Prawo dodatkowo zapewnia możliwość obniżenia dodatkowych kosztów dotyczących okresu, o który kredytobiorca spłacający wcześniej zobowiązanie, skraca czas obowiązywania umowy, nawet jeśli poniósłby takie koszty przed spłatą. Dla banku wcześniejsze, przedterminowe uregulowanie zobowiązania wiąże się z utratą szansy na zarobek, stąd też wielu kredytodawców zastrzega możliwość pobrania prowizji za taką operację. Muszą jednak przy tym zostać spełnione warunki:

  • prowizja nie może przekroczyć 1 proc. liczonego od spłacanej części kredytu, jeśli okres pomiędzy datą spłaty kredytu, a terminem spłaty kredytu jest dłuższy niż 1 rok;
  • prowizja nie może przekroczyć 0,5 proc. liczonego od spłacanej części kredytu, jeśli okres pomiędzy datą spłaty zobowiązania, a terminem spłaty kredytu nie przekracza 1 roku;
  • prowizja kwotowo nie może być wyższa od wysokości odsetek, jakie kredytobiorca zapłaciłby w okresie pomiędzy przedterminową spłatą a uzgodnionym w umowie terminem zakończenia umowy;
  • prowizja nie może być wyższa od bezpośrednich kosztów związanych z przedterminową spłatą kredytu;
  • spłata kredytu przypada na okres, w którym oprocentowanie zobowiązania jest stałe, a kwota spłacana w okresie kolejnych 12 miesięcy jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty kredytu.

Uwaga! Spłata bez prowizji

Jeśli kredyt konsumencki został zaciągnięty przed wejściem w życie obecnej ustawy, czyli umowa kredytowa została zawarta przed 18 grudnia 2011 roku, możliwa jest wcześniejsza spłata zobowiązania bez ponoszenia kosztu prowizji. Wystarczy poinformować bank o chęci częściowej lub całościowej, przedterminowej spłaty kredytu, nie później niż na 3 dni przed taką operacją.

Komentarze

comments powered by Disqus