A A A
drukuj

Jakie obowiązki ma poręczyciel kredytu?

Data publikacji: 2019.08.09 godz. 14:29
OCENA
5,0/5

Sposobem na poręczenie zobowiązania kredytowego jest poręczenie. Czym ono jest i jakie obowiązki spoczywają na poręczycielu?

Fot: Obowiązki żyranta.

Jako poręczyciel dana osoba staje się stroną umowy kredytowej i wyraża tym samym zgodę na żądanie spłaty kredytu lub pożyczki, gdyby dłużnik nie wywiązał się ze swojego zobowiązania. 

Zabezpieczenie w formie poręczenia
Banki akceptują różne formy zabezpieczania spłaty zobowiązań kredytowych lub pożyczkowych. Jednym z nich może być poręczenie kredytu. Takie zabezpieczenie wymaga zawarcia stosownej umowy pomiędzy poręczycielem a bankiem. Jest to rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu przez poręczyciela, nazywanego również żyrantem, na wypadek braku spełnienia świadczenia przez kredytobiorcę.
Umowa poręczenia uregulowana została w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. W art. 876 tegoż kodeksu wskazano istotę umowy poręczenia:
„§ 1. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.
§ 2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie”.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Poręczenie dotyczyć może przy tym wyłącznie długu przyszłego i jest ustanawiane do wysokości z góry oznaczonej. Jeśli jest to poręczenie bezterminowe, może być przed powstaniem długu odwołane w dowolnym czasie.

Kto może zostać poręczycielem?
W roli poręczyciela spłaty kredytu mogą występować wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Do tego muszą mieć odpowiednio wysoką dla banku zdolność kredytową. Informacja o tym, że jest się poręczycielem kredytu, zapisywana jest w Biurze Informacji Kredytowej i może pomniejszać szanse na uzyskanie kredytu w przyszłości przez poręczyciela, do czasu spłaty przez dłużnika zobowiązania.

Obowiązki poręczyciela
Kiedy dłużnik spóźnia się z płatnością rat kapitałowo-odsetkowych, wówczas wierzyciel powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela. Poręczyciel jest zaś odpowiedzialny za dług jako współdłużnik solidarny. Słowem, musi spłacić poręczony dług w terminie wskazanym przez wierzyciela.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Anulowanie umowy poręczenia jest możliwe, ale wymagać to będzie zgody obu jej stron. Bank nie będzie skłonny do takiego działania, jeśli udziela kredytu osobie, która na przykład ma zbyt niską zdolność kredytową, aby móc zaciągnąć kredyt bez zabezpieczenia.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »