A A A
drukuj

Poznaj swoje prawa:
Jak można się odwołać od decyzji urzędnika?

Data publikacji: 2018.03.09 godz. 13:23

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3,8/5

Decyzje urzędników często budzą spore wątpliwości. Na szczęście obywatel może złożyć odwołanie albo zaskarżyć wadliwą wg niego decyzję administracyjną.

Fot: Co zrobić ze złą decyzją urzędnika państwowego?

Decyzje wydawane przez organy administracji publicznej, często spotykają się z niezadowoleniem ich adresatów. Pretensje obywateli zwykle dotyczą różnego rodzaju zezwoleń oraz danin publicznych (np. podatku od nieruchomości). Osoby niezadowolone z decyzji organu administracji publicznej, powinny skorzystać z możliwości odwoławczych. Czasem okazuje się bowiem, że decyzje urzędników są wydawane z naruszeniem obowiązujących przepisów. W naszym kolejnym artykule z cyklu „Poznaj swoje prawa” tłumaczymy, jak można skorzystać z możliwości odwoławczych i doprowadzić do zweryfikowania decyzji urzędników (przez samorządowe kolegium odwoławcze albo sąd administracyjny). Wiedza na ten temat przyda się nie tylko czytelnikom, którzy aktualnie pozostają w jakimś sporze z organami administracji publicznej.

Samorządowe kolegium odwoławcze stanowi pierwszy krok
Statystyczny obywatel najczęściej odwołuje się od decyzji wydanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku takich decyzji, organem odwoławczym jest samorządowe kolegium odwoławcze (SKO). Do SKO można również wnosić:

  • zażalenia na postanowienia organu administracji publicznej
  • żądania wznowienia postępowania przed organem administracji publicznej
  • wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego nie musi zawierać uzasadnienia, chyba że przepisy szczegółowe dotyczące jakiejś sprawy przewidują taki wymóg. W związku z powyższym, obywatele często odwołują się do samorządowego kolegium odwoławczego, nie korzystając z pomocy prawnika. Takie osoby muszą jednak pamiętać o terminie złożenia odwołania wynoszącym 14 dni od daty doręczenia kwestionowanej decyzji (np. ustalającej wymiar podatku od nieruchomości). Odwołanie do SKO wnosi się za pośrednictwem organu samorządu terytorialnego, który wydał wątpliwą decyzję. Jeżeli w dotrzymaniu dwutygodniowego terminu na odwołanie, przeszkodziła sytuacja niewynikająca z winy osoby kwestionującej decyzję samorządu (np. choroba), to możliwe jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Warto wnioskować o przywrócenie możliwości wniesienia odwołania, gdyż rozpatrzenie sprawy przez SKO wstrzymuje wykonanie decyzji, która jest niekorzystna dla odwołującej się osoby. Wyjątek stanowią tylko decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz decyzje, w przypadku których przepisy szczegółowe nie przewidują możliwości zawieszenia ich wykonania.
Samorządowe kolegium odwoławcze bada zaskarżoną sprawę w ramach rozprawy lub posiedzenia niejawnego. Po zbadaniu okoliczności sporu między obywatelem oraz jednostką administracji publicznej, SKO wybiera jeden z następujących wariantów:

  • utrzymanie zaskarżonej decyzji
  • uchylenie zaskarżonej decyzji w całości lub części i samodzielne orzeczenie co do istoty sprawy
  • uchylenie zaskarżonej decyzji oraz umorzenie postępowania prowadzonego przez organ pierwszej instancji (np. urząd gminy) w całości albo w części
  • umorzenie postępowania odwoławczego
  • uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Ostatnie rozwiązanie jest stosowane wtedy, gdy właściwe rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Samorządowe kolegium odwoławcze może pouczyć organ pierwszej instancji (np. gminę), jakie kwestie powinny zostać wzięte pod uwagę i określić odpowiednią wykładnię przepisów.
Przejdź na drugą stronę i dowiedz się co robić, gdy SKO nie pomoże w rozwiązaniu sprawy »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »