A A A
drukuj

„Hipoteka” bez zgody małżonka – czy to możliwe?

Data publikacji: 2015.02.09 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
3,3/5

W pewnych okolicznościach kredyt hipoteczny można zaciągnąć bez zgody małżonka. Dla kogo jest dostępne takie rozwiązanie?

Fot: hipoteka bez zgody malzonka

Większość krajowych banków pozwala na zaciągnięcie kredytu gotówkowego przez jednego małżonka. Wysokość sumy pożyczanej bez zgody męża lub żony zwykle jest ograniczona do 30 000 zł – 40 000 zł. Jeden z naszych czytelników niedawno zapytał, czy podobne zasady obowiązują w przypadku kredytów hipotecznych. Warto zapoznać się z odpowiedzią na to ciekawe pytanie…

Intercyza umożliwia niezależny zakup nieruchomości na kredyt

Wyjaśnienie zasad zaciągania kredytów hipotecznych przez małżonków jest niemożliwe bez odwołania do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO). Artykuł 37 paragraf 1 wspomnianego aktu prawnego mówi, że zgody drugiego małżonka wymaga między innymi „czynność prawna prowadząca do zbycia, obciążenia lub odpłatnego nabycia nieruchomości”. Zgodnie z tą regulacją małżonkowie posiadający wspólność majątkową powinni wyrazić obustronną zgodę na zakup nieruchomości, zaciągnięcie kredytu hipotecznego i ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Ile kredytu hipotecznego dostaniesz w 2015 roku? Sprawdź bezpłatnie

Wszystkie krajowe banki skrupulatnie przestrzegają zasad wyznaczonych przez kodeks rodzinny i opiekuńczy. Teoretycznie istnieje możliwość potwierdzenia umowy przez małżonka w terminie wymaganym przez bank (patrz artykuł 37 paragraf 3 KRO). Brak potwierdzenia umowy przez męża lub żonę skutkuje jej nieważnością. Kredytodawcy unikają jednak sytuacji, w której współmałżonek musiałby później podpisywać umowę kredytu hipotecznego.

Osoby posiadające wspólność majątkową zawsze muszą jednocześnie złożyć swoje podpisy. Dzięki temu bank zyskuje możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z całości majątku wspólnego. Warto przypomnieć, że do majątku wspólnego małżonków należą między innymi otrzymywane wynagrodzenia (patrz poniższa tabela).

Szansę na samodzielne zaciągnięcie kredytu hipotecznego mają osoby, które przed złożeniem wniosku kredytowego zupełnie zlikwidowały majątek wspólny w ramach umowy majątkowej małżeńskiej (tzw. intercyzy). Tacy klienci banku mogą samodzielnie kupić nieruchomość na kredyt. Za spłatę zaciągniętego zobowiązania swoim majątkiem osobistym odpowie tylko małżonek podpisujący umowę.

Warto wiedzieć, że bank jeszcze w jednej sytuacji wyrazi zgodę na zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez podpisu męża lub żony. Samodzielne kredytowanie nieruchomości zawsze będzie możliwe, jeżeli cały wkład własny został wniesiony z majątku osobistego małżonka. W takim przypadku bank wymaga również, aby środki zapewniające spłatę rat pochodziły z prywatnego majątku kredytobiorcy (np. z praw autorskich). W praktyce niewielu małżonków posiada majątek osobisty, który może posłużyć do samodzielnej obsługi kredytu hipotecznego.

Podział majątku małżonków, którzy nie podpisali umowy zmieniającej ustrój majątkowy
Majątek osobisty pierwszego małżonka Majątek osobisty drugiegomałżonka Majątek wspólny małżonków
W skład majątku osobistego każdego małżonka wchodzą m.in.:
 • przedmioty majątkowe, które zostałynabyte przed wejściem w związek małżeński
 • niewypłacone wynagrodzenie za wykonaną pracę
 • przedmioty służące do zaspokajania osobistych potrzeb (np. biżuteria, sprzęt sportowy)
 • przedmioty uzyskane przez małżonka w drodze zapisu, dziedziczenia i darowizny(jeśli spadkodawca lub darczyńca nie postanowił inaczej)
 • prawa autorskie oraz prawa pokrewne
 • prawa własności przemysłowej
 • prawa przysługujące tylko jednej osobie (np. alimenty)
 • przedmioty uzyskane w ramach nagrody za osobiste osiągnięcia
W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania tzw. wspólności majątkowej. Do majątku wspólnego zalicza się m.in.: 
 • wynagrodzenia i dochody z działalności zarobkowej każdego małżonka
 • dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego małżonka (np. czynsze za wynajem nieruchomości)
 • środki zgromadzone przez każdego małżonka w otwartym funduszu emerytalnym lub pracowniczym funduszu emerytalnym
 • składki przechowywane na subkoncie ZUS
 

Samodzielne uzyskanie kredytu może być znacznie trudniejsze

Małżonkowie planujący zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez zgody męża lub żony muszą przygotować się na pewne utrudnienia. Pierwszy problem będzie związany z niższą zdolnością kredytową. W praktyce ujawnia się jeszcze inny kłopot. Banki dość podejrzliwie traktują osoby, które niedawno podpisały umowę wyłączającą wspólność majątkową. Kredytodawcy często obawiają się, że przyczyną intercyzy były kłopoty finansowe. Dlatego małżonek, który niedawno zlikwidował majątek wspólny musi liczyć się z dokładniejszą weryfikacją swoich dochodów i zobowiązań.

W ramach podsumowania warto zaakcentować jeszcze jedną kwestię. Mianowicie nic nie stoi na przeszkodzie, aby małżonkowie po zlikwidowaniu majątku wspólnego razem zaciągnęli kredyt hipoteczny. W takim przypadku każdy z dłużników będzie odpowiadał swoim majątkiem osobistym za spłatę kredytu. Bank uwzględni natomiast dochody wszystkich wnioskodawców podczas szacowania zdolności kredytowej.

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »