A A A
drukuj

Jak zabezpieczyć rzeczowo spłatę kredytu?

Data publikacji: 2020.02.24 godz. 09:35
OCENA
2.5/5

Banki przy udzielaniu kredytów klientom ponoszą pewne ryzyko kredytowe. Dlatego skrupulatnie kontrolują zdolność i wiarygodność kredytową potencjalnych kredytobiorców, a jeśli budzą one wątpliwości, to albo odrzucają wniosek o kredyt, albo wymagają dodatkowego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Może to być zabezpieczenie rzeczowe różnego rodzaju.

Fot: Zabezpieczenie kredytu

Jeden z rodzajów zabezpieczeń kredytowych
Zabezpieczenia kredytowe mają za zadanie zmniejszyć ryzyko braku spłaty zobowiązania ponoszone przez bank w związku z udzielaniem różnego rodzaju kredytów. Wśród różnych rodzajów zabezpieczeń wyróżnić można zabezpieczenia rzeczowe. Związane są one z przedmiotami, jakie posiada kredytobiorca lub osoba trzecia. Mają one uniemożliwić kredytobiorcy niewywiązanie się z zobowiązania kredytowego. Zabezpieczenia rzeczowe mają to do siebie, że ograniczają odpowiedzialność kredytobiorcy za zaciągnięty kredyt i jego spłatę ze wszystkimi odsetkami i prowizjami, do poszczególnych składników jego majątku lub majątku osoby trzeciej.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych kredytu
Banki akceptować mogą różne rzeczowe zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczenie tego rodzaju może obejmować nie tylko określoną część dóbr należących do kredytobiorcy, ale też może dotyczyć dóbr osoby trzeciej, takich jak nieruchomości, ruchomości czy określone prawa.
Wśród różnych rzeczowych zabezpieczeń spłaty kredytów można wymienić:

  • Hipotekę – ograniczone prawo do nieruchomości, ustanawiane w postaci wpisu w księdze wieczystej na rzecz wierzyciela.
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie – obejmuje przeniesienie własności ruchomości np. na bank, choć dłużnik zachowuje prawo do korzystania z danej rzeczy.
  • Kaucja bankowa – obejmuje przeniesienie konkretnej kwoty pieniężnej na rzecz kredytodawcy.
  • Zastaw – ogólny lub rejestrowy, gdzie stronami są wierzyciel i właściciel oddawanej w zastaw ruchomości, choć niekoniecznie kredytobiorca.
  • Blokada środków finansowych na rachunku bankowym – polega na ustanowieniu blokady rachunku bankowego dłużnika, wraz z ustanowieniem dyspozycji dla przelewu określonych środków pieniężnych.
  • Ubezpieczenie spłaty kredytu – oferowane jako jedna z opcji dodatkowych przy zaciąganiu zobowiązania kredytowego i może obejmować różnego rodzaju polisy, m.in. ubezpieczenie na życie kredytobiorcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie kredytobiorcy od utraty pracy itp.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Solidne zabezpieczenia, w tym na przykład hipoteka spośród różnych zabezpieczeń rzeczowych, sprawiają, że banki skłonne są do udzielenia kredytobiorcy kredytu na bardziej preferencyjnych zasadach, w krótkim czasie. Co prawda czas podjęcia decyzji kredytowej i wypłaty środków finansowych może się wydłużyć w związku z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia, ale jest to korzystna sytuacja zarówno dla banku, jak i kredytobiorcy.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »