A A A
drukuj

Na co trzeba uważać przy odwróconym kredycie hipotecznym?

Data publikacji: 2018.07.12 godz. 14:04
OCENA
5.0/5

Kredyt hipoteczny to jeden z czołowych produktów kredytowych w polskich bankach. Trzeba jednak wiedzieć, że istnieje też odwrócony kredyt hipoteczny, który jest zupełnie odmiennym produktem kredytowym. Czym on jest?

Fot: Pułapki odwróconej hipoteki,

Przy kredycie odwróconym hipotecznym należy zwrócić uwagę na jego wysokość, oprocentowanie i warunki spłaty, które najbardziej powinny zainteresować potencjalnych spadkobierców kredytobiorców.

Podstawa prawna
Odwrócony kredyt hipoteczny funkcjonuje na polskim rynku finansowym na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 roku o odwróconym kredycie hipotecznym (DzU poz. 1585). Pozwala na poprawę sytuacji finansowej osób, które pobierają niską emeryturę i nie mają wystarczających środków do życia, ale są właścicielami nieruchomości.
W umowie podpisywanej z kredytodawcą przy okazji korzystania z odwróconego kredytu hipotecznego zobowiązuje się on do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę pieniężną, której spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy. Natomiast klient w takim przypadku zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty wymienionej sumy z należnymi bankowi odsetkami oraz innymi kosztami na nieruchomości.
Zabezpieczeniem spłaty odwróconego kredytu hipotecznego, podobnie jak w przypadku standardowego kredytu hipotecznego jest nieruchomość: własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź użytkowanie wieczyste. Konieczne jest wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości oprócz hipoteki, także roszczenie o przeniesienie tych praw na kredytodawcę.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Ile kosztuje kredyt odwrócony?
Przy odwróconym kredycie hipotecznym nie istnieją w wymienionej ustawie maksymalne limity oprocentowania i kosztów pozaodsetkowych. Banki muszą jednak stosować się przy tym do zasad obowiązujących z tytułu art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego. Dlatego maksymalna wysokość odsetek nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W czerwcu 2018 roku stopa lombardowa NBP wynosiła 2,50 proc., co oznacza, że odwrócony kredyt hipoteczny mógł mieć maksymalnie oprocentowanie na poziomie 10 proc. w skali roku. Odsetki od zobowiązania tego rodzaju naliczane są do dnia spłaty kredytu bądź przeniesienia na bank własności nieruchomości czy lokalu będących zabezpieczeniem. 

Ile można zyskać?
Przy udzielaniu odwróconego kredytu hipotecznego kluczowe znaczenie ma jego maksymalna kwota. Zależy ona od wartości proponowanego przez kredytobiorcę przedmiotu zabezpieczenia. Bank dokonuje wyceni nieruchomości i uwzględnia przy tym możliwość obniżenia wartości rynkowej nieruchomości w dłuższej perspektywie czasowej. Kwota ostatecznie przyznanego kredytu nie będzie równa wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie - co najwyżej sięgnie połowy tej sumy. Taka praktyka spowodowana jest tym, że trzeba spłacić nie tylko kwotę wypłaconego kredytu (zwykle w miesięcznych transzach), ale również naliczone odsetki w całym okresie kredytowania oraz inne koszty.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Kredytobiorcy przy odwróconym kredycie hipotecznym
Szanse na uzyskanie odwróconego kredytu hipotecznego mają osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, która nie jest obciążona innymi długami. W ustawie nie ma ograniczeń co do wieku kredytobiorców, ale zasadniczo takie rozwiązanie jest kierowane do osób starszych.
Kwota udzielonego kredytu odwróconego wypłacana jest jednorazowo lub w ratach w terminach oraz w wysokości wskazanych w umowie. Raty nie mogą być wypłacane dłużej niż do momentu śmierci kredytobiorcy. Później kredyt trzeba spłacić - albo za życia kredytobiorcy, albo po jego śmierci, kiedy zobowiązani do zwrotu kredytu są spadkobiercy kredytobiorcy, na podstawie umowy kredytowej. Jeśli tego nie zrobią, bank zgłosi żądanie o przeniesienie prawa własności do nieruchomości.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »