A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Studenci dostaną większy kredyt studencki!

Data publikacji: 2015.10.09 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4.8/5

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło korzystne zmiany w kredytach studenckich. Na początku roku akademickiego warto przypomnieć, jak działają takie kredyty i dlaczego można je zaciągnąć tylko w PBS, Pekao SA, PKO Banku Polskim i SGB Banku. 

Fot: Studiujacy dostana… wyyzsze kredyty studenckie!

Już teraz można otrzymać kredyt studencki na nowych zasadach
Zmiany w kredytach studenckich obowiązują już od nowego roku akademickiego (2015/2016), gdyż Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (MEiSW) pod koniec września wydał odpowiednie rozporządzenie (Dz.U. 2015 poz. 1499). Wskazuje ono, że studenci wnioskujący o kredyt, prócz podstawowej miesięcznej transzy (600 zł) będą mogli również wybrać większą kwotę (800 zł/m-c). Ta zmiana jest korzystna dla żaków, ponieważ wyższy kredyt studencki również działa na preferencyjnych zasadach. Nadal będzie stosowane bardzo niskie oprocentowanie, a wybrani studenci zyskają umorzenie części lub całości długu. Niedawne rozporządzenie Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego mówi również, że studenci otrzymujący niższą transzę (600 zł/m-c), mogą wnioskować o podwyższenie tej kwoty do 800 zł.
Warto nadmienić, że pozostałe zasady kredytu studenckiego pozostają bez istotnych zmian w roku akademickim 2015/2016 . Wsparcie finansowe nadal będą mogli otrzymać studenci i doktoranci uczelni wyższych, którzy rozpoczęli naukę przed 25 rokiem życia. W grudniu 2015 r. MEiSW określi maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta wnioskującego o pomoc finansową. Poprzednio ten limit wynosił 2500 zł netto. Trzeba jednak pamiętać, że pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają wnioskodawcy z najmniej zamożnych rodzin. Tacy studenci mogą również liczyć na poręczenie kredytu przez BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego poręcza 100% zadłużenia osobom, które:

  • zostały całkowicie pozbawione opieki rodzicielskiej
  • w rodzinie mają dochód na osobę nieprzekraczający 600 zł netto
  • wcześniej zostały umieszczone w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo -wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej

Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta wynosi od 600 zł netto do 1000 zł netto, to poręczane jest 70% kredytu. Za swoje poręczenie, Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera prowizję wynoszącą 1,50% (patrz poniższa tabela). Osoby bez całkowitego poręczenia BGK będą musiały np. przedstawić żyrantów. Warto wiedzieć, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia dodatkowe poręczenia dla studentów pochodzących z obszarów wiejskich. Takie poręczenia wynoszą 100% kredytu jeśli miesięczny dochód netto w rodzinie nie przekracza 600 zł/osobę.
Po pozytywnej decyzji banku, kredyt studencki jest wypłacany przez 5 miesięcy każdego semestru. Okres wypłacania zwrotnej pomocy nie przekracza jednak 6 lat (studia I i II stopnia) oraz 4 lat (studia III stopnia). Wypłata miesięcznych transz jest kontynuowana jeśli student do 31 marca i 31 października każdego roku, przedstawi w banku ważną legitymację studencką.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się nie później niż po dwóch latach od zakończenia studiów. Okres spłaty jest dwukrotnie dłuższy od liczby otrzymanych transz. To oznacza, że osoba, która pobierała kredyt studencki przez 4 lata (8 semestrów po 5 miesięcy) będzie musiała spłacić 80 rat. Wysokość miesięcznych płatności to 300 zł + odsetki (przy transzy 600 zł/m-c) lub 400 zł + odsetki (przy transzy 800 zł/m-c).
Na umorzenie 20% zadłużenia mogą liczyć osoby, które ukończyły studia w grupie 5% absolwentów z najwyższą średnią ocen. Warto również nadmienić, że istnieje możliwość całkowitego albo częściowego umorzenia długu ze względu na trudną sytuację życiową absolwenta lub trwałą utratę zdolności do pracy.
Dodatkowa preferencja polega na zmniejszeniu rat przez 6 miesięcy (obniżka do 20% średniego dochodu dłużnika). W sytuacjach losowych (np. wypadek, choroba) można też wnioskować o zawieszenie spłaty na rok.

Student powinien złożyć wniosek w jednym z czterech banków …
W bieżącym roku akademickim (2015/2016) kompletne wnioski o kredyt studencki trzeba złożyć do 15 listopada. Dokumenty przyjmują banki komercyjne, które podpisały odpowiednią umowę z BGK. Takie instytucje zajmują się wypłatą kredytu z własnych środków i jego bieżącą obsługą.
Obecnie kredyt studencki oferują cztery wiodące banki: BPS, Pekao, PKO BP oraz SGB Bank. Każda z tych instytucji ustala inne prowizje i opłaty (np. za udzielenie kredytu oraz jego prolongatę). Niezależnie od banku, odsetki płacone przez studenta będą jednakowe (patrz poniższa tabela). Wniosek o kredyt studencki można również składać w małych bankach spółdzielczych, które należą do grupy BPS i SGB.

Porównanie kosztów kredytu studenckiego
  Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) Pekao SA PKO Bank Polski SGB Bank
Oprocentowanie kredytu Oprocentowanie spłacane przez studenta: 50% stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego (0,5 x 1,75% na 8 października 2015 r.)Oprocentowanie spłacane ze środków publicznych: 70% stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego (0,7 x 1,75% na 8 października 2015 r.)
Prowizja za udzielenie poręczenia przez BGK 1,50% poręczonej transzy kredytu (prowizja dla BGK pomniejsza wypłacaną transzę)
Prowizja za udzielenie kredytu (prowizja przygotowawcza) 1,00% raty/wartości kredytu (naliczana miesięcznie) posiadacze Eurokonta w Pekao: 0,00%
pozostali klienci: 0,50% transzy/wartości kredytu
posiadacze konta w PKO BP: od 0,50% do 1,00% wartości kredytu
pozostali klienci: 2,00% wartości kredytu 

Dodatkowa opłata za rozpatrzenie wniosku: 200 zł, 0 zł dla klientów posiadających konto w PKO BP
0,75% transzy/wartości kredytu
Prowizja za przedłużenie              terminu spłaty 3,00% prolongowanej kwoty, min. 20 zł 0,05% prolongowanej kwoty, min. 5 zł - 0,25% prolongowanej kwoty

Osoba ubiegająca się o kredyt studencki, prócz odpowiedniego wniosku musi przygotować zaświadczenie o odbywaniu studiów i dokumenty potwierdzające dochód rodziny oraz ewentualnego żyranta. Niekiedy bank będzie miał również dodatkowe wymagania formalne.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »