A A A
drukuj

Karty do rachunków - co musisz wiedzieć?

Data publikacji: 2013.08.21 godz. 14:21

Opracowanie własne
OCENA
4,0/5

Krajowe banki nie traktują kart debetowych jako integralnego elementu oferowanych rachunków. W związku z tym istnieje możliwość otwarcia konta oszczędnościowo – rozliczeniowego (ROR) lub konta oszczędnościowego, które nie jest powiązane z „plastikiem”. 

Na taki wariant decydują się przede wszystkim klienci korzystający z rachunków oszczędnościowych. Dla posiadaczy wspomnianych kont karta debetowa jest tylko opcjonalnym dodatkiem. W przypadku rachunków osobistych sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Debetowy „plastik” znacznie rozszerza funkcjonalność każdego ROR-u. Posiadacze takiego urządzenia powinni pamiętać, że jest ono również źródłem określonych obowiązków …

Bank pozostaje właścicielem wydanej karty debetowej

Ogólne aspekty funkcjonowania „plastików” reguluje ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Według tego aktu prawnego karta debetowa jest własnością banku lub innej instytucji, która została uprawniona do oferowania elektronicznego pieniądza. W tym kontekście warto wspomnieć, że możliwością wydawania „plastików” dysponują także spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (tzw. SKOK-i).

Przepisy dotyczące obowiązków użytkownika kart płatniczych (w tym również debetowych) od 2011 roku znajdują się w innym akcie prawnym – ustawie o usługach płatniczych. Wspomniana ustawa nakłada na posiadacza „plastiku” określone obowiązki informacyjne. Mianowicie jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku, jeżeli stwierdzi:

  • utratę karty
  • kradzież karty
  • użycie karty przez osobę niepowołaną

Informacja o nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych powinna dotrzeć do banku przed upływem 13 miesięcy od daty faktycznego lub planowanego obciążenia rachunku. W przeciwnym razie posiadacz karty utraci prawo do ewentualnych roszczeń wobec banku. Wspomniany termin nie obowiązuje, jeżeli bank zaniedbał obowiązek powiadomienia klienta o najważniejszych zasadach funkcjonowania karty płatniczej.

Ryzyko użytkowania „plastiku” ponosi przede wszystkim wystawca …

Aktualne przepisy „przerzucają” niemal cały ciężar ryzyka na wystawcę karty. Oznacza to, że bank musi pokryć straty związane z nieuprawnionym użyciem „plastiku”. Wyjątek od tej zasady dotyczy tylko mniejszych kwot. W myśl ustawy o usługach płatniczych użytkownik karty (kredytowej, debetowej lub przedpłaconej) odpowiada za niepotwierdzone transakcje do kwoty 150 euro (lub jej równowartości w walucie rachunku). Ten limit kwotowy nie ma zastosowania, jeżeli straty nastąpiły na wskutek umyślnego działania klienta lub jego rażącego niedbalstwa. Modelowym przykładem okoliczności, która wyklucza odpowiedzialność banku jest umieszczenie naklejki z kodem PIN na skradzionej karcie.

Zbliżeniowa rewolucja (na razie) nie stanowi problemu

W kontekście bezpieczeństwa kart debetowych warto również poruszyć temat nowoczesnych technologii zbliżeniowych (PayPass i payWave). W trakcie ostatnich dwóch lat stały się one standardem dla „plastików”, które są wydawane posiadaczom kont oszczędnościowych i ROR-ów.

Bezpieczeństwo kart wyposażonych w funkcję zbliżeniową obecnie jest tematem wielu alarmujących doniesień prasowych. W związku z tym warto nadmienić, że:

  • „zbliżeniówki” podlegają takim samym regulacjom prawnym jak konwencjonalne karty
  • proceder polegający na nieautoryzowanym wyłudzaniu małych kwot (do 50 zł) przez osoby kradnące karty zbliżeniowe obecnie nie stanowi problemu 
  • Posiadacze kont, którzy mimo wszystko obawiają się korzystania z kart Visa payWave i MasterCard PayPass mogą wnioskować o wydanie ich konwencjonalnych odpowiedników. Obecnie taką opcję przewiduje kilka krajowych banków

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »